Visa allt om Brandbergens Låshörna Aktiebolag
Visa allt om Brandbergens Låshörna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 20 244 13 622 15 367 12 912 12 851 11 827 12 032 10 740 7 491 7 060
Övrig omsättning - - - 4 25 17 14 6 186 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 394 2 520 2 329 2 058 2 110 1 262 620 256 586 115
Resultat efter finansnetto 3 317 2 561 2 258 1 991 1 977 1 249 609 244 580 109
Årets resultat 2 583 1 990 1 760 1 551 1 454 917 446 197 467 58
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 110 5 181 2 275 2 116 2 157 163 159 115 155 221
Omsättningstillgångar 11 373 6 917 8 559 7 090 6 680 4 757 3 702 3 996 3 307 2 380
Tillgångar 16 483 12 097 10 834 9 206 8 836 4 920 3 861 4 111 3 462 2 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 507 6 724 5 534 4 624 3 523 2 489 1 978 1 732 1 685 1 368
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 817 3 502 2 827 2 458 2 292 717 434 473 364 165
Kortfristiga skulder 5 159 1 871 2 473 2 123 3 021 1 714 1 450 1 906 1 386 1 041
Skulder och eget kapital 16 483 12 097 10 834 9 206 8 836 4 920 3 861 4 111 3 462 2 601
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 559 556 481 470 428 401 395 386
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 635 2 001 1 802 1 443 1 456 1 433 1 321 1 187 1 293
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 072 831 762 713 715 968 877 803 920
Utdelning till aktieägare 1 700 800 800 810 450 420 405 200 150 150
Omsättning 20 244 13 622 15 367 12 916 12 876 11 844 12 046 10 746 7 677 7 060
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 892 1 946 2 561 2 152 2 142 1 971 2 406 2 148 1 498 1 412
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 538 569 535 449 448 576 533 483 528
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 465 2 614 2 430 2 120 2 178 1 320 731 339 663 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 48,61% -11,36% 19,01% 0,47% 8,66% -1,70% 12,03% 43,37% 6,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,59% 21,82% 21,52% 22,41% 23,88% 25,67% 16,08% 6,25% 17,16% 4,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,77% 19,37% 15,18% 15,98% 16,42% 10,68% 5,16% 2,39% 7,93% 1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,44% 57,56% 60,51% 60,95% 60,56% 58,69% 54,71% 54,93% 59,42% 57,72%
Rörelsekapital/omsättning 30,70% 37,04% 39,60% 38,47% 28,47% 25,73% 18,72% 19,46% 25,64% 18,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,61% 55,58% 51,08% 50,23% 39,87% 50,59% 51,23% 42,13% 49,23% 53,34%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 209,92% 345,43% 329,28% 314,13% 207,88% 253,62% 226,55% 187,57% 209,45% 189,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...