Visa allt om Altiva AB
Visa allt om Altiva AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 6 207 6 009 5 176 4 005 3 401 3 373 5 416 4 754 4 476 4 571
Övrig omsättning - 116 - 2 27 38 14 - 14 86
Rörelseresultat (EBIT) 917 1 489 1 054 417 165 131 833 154 -29 329
Resultat efter finansnetto 925 1 496 1 051 492 166 134 807 143 -32 329
Årets resultat 713 1 159 814 620 97 73 427 162 1 175
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 100 100 107 114 103 110
Omsättningstillgångar 2 989 3 257 2 252 1 573 1 062 1 336 1 918 1 814 1 376 1 513
Tillgångar 2 989 3 257 2 252 1 573 1 162 1 436 2 025 1 929 1 479 1 623
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 168 2 455 1 796 1 232 612 766 1 150 723 561 560
Obeskattade reserver 0 0 0 0 287 246 212 0 49 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 22 246 0 0
Kortfristiga skulder 821 802 456 340 263 423 640 960 788 899
Skulder och eget kapital 2 989 3 257 2 252 1 573 1 162 1 436 2 025 1 929 1 479 1 623
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 1 314 1 402 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 1 887 1 680 1 635 1 759 2 697 1 481 1 359 1 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 696 588 558 599 897 924 725 759
Utdelning till aktieägare 0 1 000 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 207 6 125 5 176 4 007 3 428 3 411 5 430 4 754 4 490 4 657
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 5 6 9 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 241 1 202 1 035 801 680 562 602 594 497 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 578 569 529 469 443 397 407 476 391 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 917 1 489 1 054 417 165 138 840 161 -22 336
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,30% 16,09% 29,24% 17,76% 0,83% -37,72% 13,93% 6,21% -2,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,95% 46,05% 46,85% 31,40% 14,54% 9,82% 41,28% 7,98% -1,96% 20,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,90% 24,96% 20,38% 12,33% 4,97% 4,18% 15,44% 3,24% -0,65% 7,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,36% 89,21% 93,15% 96,68% 97,25% 95,25%
Rörelsekapital/omsättning 34,93% 40,86% 34,70% 30,79% 23,49% 27,07% 23,60% 17,96% 13,14% 13,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,53% 75,38% 79,75% 78,32% 71,93% 65,97% 64,51% 37,48% 40,37% 38,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,07% 406,11% 493,86% 462,65% 403,80% 315,84% 290,31% 176,56% 159,52% 155,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...