Visa allt om Eurocord Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 130 366 111 208 110 201 103 951 94 316 83 825 100 175 98 954 83 641 79 640
Övrig omsättning 1 618 1 558 2 210 456 403 369 149 312 192 126
Rörelseresultat (EBIT) 9 867 10 635 7 481 1 313 3 181 5 638 5 107 4 691 3 256 2 908
Resultat efter finansnetto 10 710 10 582 6 763 2 534 6 424 5 873 5 141 5 373 3 614 3 025
Årets resultat 8 397 8 343 5 274 1 795 5 562 4 607 3 798 4 139 2 773 2 317
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 829 5 886 5 907 3 668 1 518 1 051 1 080 972 1 290 1 184
Omsättningstillgångar 75 515 59 516 47 402 44 060 46 143 41 929 46 467 39 509 39 571 39 439
Tillgångar 84 344 65 401 53 309 47 729 47 661 42 980 47 547 40 481 40 862 40 622
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 40 711 36 899 28 071 23 096 25 431 23 077 18 461 26 679 28 737 27 013
Minoritetsintressen 415 0 486 186 205 0 8 47 0 -65
Avsättningar (tkr) 2 350 2 058 1 675 1 517 1 462 1 579 1 345 1 125 896 685
Långfristiga skulder 7 969 6 569 6 569 4 569 2 909 2 094 2 254 2 545 2 665 3 825
Kortfristiga skulder 33 729 19 875 16 509 18 360 17 653 16 231 25 479 10 084 8 564 9 166
Skulder och eget kapital 84 344 65 401 53 309 47 729 47 661 42 980 47 547 40 481 40 862 40 622
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 1 1 1 1 375 1 304 1 296 1 277 1 264 683
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 124 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 7 6 6 4 803 4 356 4 871 3 796 4 504 5 009
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 3 2 3 2 384 1 990 2 325 1 925 2 072 2 011
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 131 984 112 766 112 411 104 407 94 719 84 194 100 324 99 266 83 833 79 766
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 23 22 19 17 16 18 14 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 208 4 835 5 009 5 471 5 548 5 239 5 565 7 068 4 920 4 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 498 464 502 530 512 470 498 458 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 706 11 919 8 097 1 702 3 482 5 907 5 422 5 088 3 655 3 230
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,23% 0,91% 6,01% 10,22% 12,52% -16,32% 1,23% 18,31% 5,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,22% 16,85% 14,22% 6,24% 14,38% 14,85% 11,46% 14,27% 9,45% 8,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,55% 9,91% 6,88% 2,86% 7,27% 7,61% 5,44% 5,84% 4,62% 4,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,44% 28,20% 21,18% 20,87% 23,06% 25,55% 21,63% 20,51% 22,88% 23,93%
Rörelsekapital/omsättning 32,05% 35,65% 28,03% 24,72% 30,21% 30,66% 20,95% 29,74% 37,07% 38,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,27% 56,42% 52,66% 48,39% 53,36% 53,69% 38,83% 65,90% 70,33% 66,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,11% 189,07% 144,01% 84,57% 109,55% 127,63% 89,01% 171,56% 197,76% 155,86%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 1 653 1 050 300 2 156 3 007 2 084 1 586 2 123 1 586 4 898
Övrig omsättning 0 0 149 6 6 0 0 50 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 595 458 -65 57 214 235 343 437 403 209
Resultat efter finansnetto 4 219 456 -229 1 970 1 983 844 148 15 483 433 249
Årets resultat 4 735 399 191 2 199 2 826 745 172 15 268 236 134
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 736 14 457 13 928 14 185 16 404 14 544 12 051 24 071 14 448 15 797
Omsättningstillgångar 138 196 152 190 271 164 123 31 275 101
Tillgångar 13 873 14 653 14 080 14 376 16 675 14 708 12 174 24 102 14 724 15 898
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 721 13 986 13 587 13 396 15 197 12 371 10 556 22 384 13 116 13 880
Obeskattade reserver 0 529 415 892 1 121 1 967 1 229 1 307 1 178 1 059
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 152 137 78 88 357 370 388 410 430 958
Skulder och eget kapital 13 873 14 653 14 080 14 376 16 675 14 708 12 174 24 102 14 724 15 898
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 1 590 593 585 579 584
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 226 228 225 216 236
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 653 1 050 449 2 162 3 013 2 084 1 586 2 173 1 586 4 898
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 653 1 050 300 2 156 3 007 2 084 1 586 2 123 1 586 4 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 132 138 144 164 841 831 812 785 822 837
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 595 458 -29 104 261 235 343 454 444 328
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,43% 250,00% -86,09% -28,30% 44,29% 31,40% -25,29% 33,86% -67,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,59% 7,06% 2,49% 16,51% 14,27% 9,37% 3,01% 64,24% 2,97% 1,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 290,32% 98,57% 117,00% 110,06% 79,12% 66,12% 23,14% 729,30% 27,62% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 27,83% 49,88% 72,79% 100,00% 74,75% 100,00% 32,38%
Rörelsekapital/omsättning -0,85% 5,62% 24,67% 4,73% -2,86% -9,88% -16,71% -17,85% -9,77% -17,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,90% 98,26% 98,80% 98,02% 96,38% 94,54% 94,58% 97,10% 95,32% 92,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,79% 143,07% 194,87% 215,91% 75,91% 44,32% 31,70% 7,56% 63,95% 10,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!