Visa allt om Keas Urmakeriaffär Aktiebolag
Visa allt om Keas Urmakeriaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 978 3 934 3 691 3 722 3 174 3 303 3 619 4 334 3 700 3 760
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -44 326 -112 -50 114 85 222 -7 -118
Resultat efter finansnetto -77 -45 324 -70 -50 118 83 222 2 -114
Årets resultat -43 -45 251 25 -27 59 58 120 15 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 69 49 59 92 104 96 103 120 97
Omsättningstillgångar 1 466 1 475 1 495 1 387 1 393 1 382 1 458 1 479 1 256 1 250
Tillgångar 1 527 1 544 1 543 1 445 1 486 1 485 1 554 1 582 1 376 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 1 305 1 350 1 098 1 074 1 100 1 041 983 863 848
Obeskattade reserver 3 37 37 37 132 155 124 126 77 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 20 20 20 20 0 81 89 76 60
Kortfristiga skulder 242 182 137 290 261 230 308 384 361 349
Skulder och eget kapital 1 527 1 544 1 543 1 445 1 486 1 485 1 554 1 582 1 376 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 180 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 494 453 485 379 369 401 378 398 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 248 168 174 209 266 257 253 276 296 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 997 3 934 3 691 3 722 3 174 3 303 3 619 4 334 3 700 3 760
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 326 1 311 1 230 1 241 1 058 1 101 1 206 1 445 1 233 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 283 230 211 232 277 271 285 281 292 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -66 -30 336 -102 -31 134 105 240 12 -108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,12% 6,58% -0,83% 17,27% -3,91% -8,73% -16,50% 17,14% -1,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,91% -2,85% 21,19% -4,64% -3,23% 8,08% 5,53% 14,10% 0,15% -8,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,89% -1,12% 8,86% -1,80% -1,51% 3,63% 2,38% 5,15% 0,05% -3,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,78% 25,34% 34,06% 24,37% 34,09% 38,96% 35,51% 34,17% 34,49% 32,31%
Rörelsekapital/omsättning 30,77% 32,87% 36,79% 29,47% 35,66% 34,88% 31,78% 25,27% 24,19% 23,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,80% 86,39% 89,36% 77,87% 78,82% 81,77% 72,87% 67,87% 66,75% 67,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,87% 137,36% 158,39% 89,66% 98,08% 112,61% 95,13% 68,23% 51,25% 95,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...