Visa allt om HTM Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 10 797 13 024 17 310 25 104 25 415 26 766 28 264 28 548 28 694 24 346
Övrig omsättning 0 36 868 666 474 560 626 533 711 638
Rörelseresultat (EBIT) -857 -401 1 090 739 609 1 048 1 508 2 152 516 1 358
Resultat efter finansnetto -868 -430 1 059 704 572 1 008 1 470 2 097 449 1 290
Årets resultat 31 73 704 607 450 702 959 1 244 338 871
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 348 1 239 1 355 1 422 1 553 1 662 1 793 1 928 1 954 2 076
Omsättningstillgångar 5 376 7 074 8 885 11 193 10 902 12 616 12 124 10 615 10 905 9 954
Tillgångar 6 724 8 314 10 241 12 615 12 455 14 278 13 917 12 543 12 859 12 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 317 4 586 5 234 4 529 4 691 5 041 5 339 5 380 4 286 4 248
Obeskattade reserver 580 1 504 2 039 1 882 1 959 1 969 1 868 1 631 1 131 1 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 467 567 667 767 867 967 1 067 1 167 1 267 1 604
Kortfristiga skulder 1 361 1 657 2 301 5 437 4 938 6 301 5 643 4 365 6 175 5 056
Skulder och eget kapital 6 724 8 314 10 241 12 615 12 455 14 278 13 917 12 543 12 859 12 030
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 578 1 779 1 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 0 733 701 696
Utdelning till aktieägare 0 300 0 0 768 800 1 000 1 000 150 300
Omsättning 10 797 13 060 18 178 25 770 25 889 27 326 28 890 29 081 29 405 24 984
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 5 6 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 599 4 341 5 770 5 021 4 236 3 824 4 038 4 078 4 099 3 478
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 552 404 414 372 345 351 376 378 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -701 -285 1 196 868 738 1 179 1 643 2 289 637 1 480
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,10% -24,76% -31,05% -1,22% -5,05% -5,30% -0,99% -0,51% 17,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,48% -4,82% 10,64% 5,86% 4,89% 7,34% 10,84% 17,17% 4,04% 11,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,77% -3,08% 6,30% 2,94% 2,40% 3,92% 5,34% 7,55% 1,81% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,86% 16,09% 13,66% 12,54% 13,48% 15,15% 15,60% 20,03% 12,18% 17,70%
Rörelsekapital/omsättning 37,19% 41,59% 38,04% 22,93% 23,47% 23,59% 22,93% 21,89% 16,48% 20,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,93% 69,27% 66,64% 47,54% 49,93% 46,06% 48,83% 53,03% 40,19% 42,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 302,87% 344,42% 315,43% 152,49% 165,78% 149,15% 152,17% 176,38% 140,73% 143,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!