Visa allt om HTM Försäljnings Aktiebolag
Visa allt om HTM Försäljnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 28 264 28 548 28 694 24 346 21 743 22 334 19 866 21 052 25 539 23 105
Övrig omsättning 626 533 711 638 533 431 566 461 553 372
Rörelseresultat (EBIT) 1 508 2 152 516 1 358 791 875 598 192 525 485
Resultat efter finansnetto 1 470 2 097 449 1 290 692 759 510 99 438 468
Årets resultat 959 1 244 338 871 473 507 363 68 274 353
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 793 1 928 1 954 2 076 2 198 2 332 2 540 2 737 2 952 1 904
Omsättningstillgångar 12 124 10 615 10 905 9 954 6 861 6 486 5 291 6 323 5 439 5 208
Tillgångar 13 917 12 543 12 859 12 030 9 059 8 818 7 831 9 060 8 391 7 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 339 5 380 4 286 4 248 3 528 3 198 2 818 2 575 2 627 2 777
Obeskattade reserver 1 868 1 631 1 131 1 121 950 903 838 850 859 817
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 067 1 167 1 267 1 604 1 675 1 567 1 667 1 767 1 867 856
Kortfristiga skulder 5 643 4 365 6 175 5 056 2 906 3 151 2 508 3 869 3 038 2 662
Skulder och eget kapital 13 917 12 543 12 859 12 030 9 059 8 818 7 831 9 060 8 391 7 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 440 255 420 360 633 639
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 200 - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 578 1 779 1 711 1 447 1 303 1 143 1 218 1 347 1 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 733 701 696 713 632 626 719 990 899
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 150 300 150 143 127 120 120 424
Omsättning 28 890 29 081 29 405 24 984 22 276 22 765 20 432 21 513 26 092 23 477
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 038 4 078 4 099 3 478 3 106 3 191 2 838 3 007 4 257 3 851
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 351 376 378 360 379 322 318 331 504 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 643 2 289 637 1 480 965 1 107 837 435 752 665
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,99% -0,51% 17,86% 11,97% -2,65% 12,42% -5,63% -17,57% 10,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,84% 17,17% 4,04% 11,36% 8,88% 10,07% 7,65% 2,16% 6,53% 7,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,34% 7,55% 1,81% 5,61% 3,70% 3,98% 3,02% 0,93% 2,15% 2,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,60% 20,03% 12,18% 17,70% 18,39% 17,09% 17,10% 15,24% 16,26% 16,49%
Rörelsekapital/omsättning 22,93% 21,89% 16,48% 20,12% 18,19% 14,93% 14,01% 11,66% 9,40% 11,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,83% 53,03% 40,19% 42,58% 46,67% 43,81% 43,87% 35,34% 38,68% 47,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,17% 176,38% 140,73% 143,39% 151,96% 135,16% 136,32% 111,37% 118,86% 116,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...