Visa allt om Nästa Generation Hellströms AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 242 032 271 572 285 428 266 018 214 985 214 452 296 622 174 338 166 176 157 958
Övrig omsättning 2 809 2 585 2 089 1 443 2 246 1 710 1 774 2 865 2 515 749
Rörelseresultat (EBIT) 7 540 16 660 22 144 18 646 13 492 13 441 8 639 14 131 7 260 4 107
Resultat efter finansnetto 8 300 16 539 22 063 18 745 14 065 13 224 9 738 14 348 7 221 3 644
Årets resultat 6 440 12 865 17 094 14 518 10 980 10 136 7 519 11 184 5 486 2 588
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 729 63 402 54 928 49 003 44 021 35 923 35 148 18 313 20 998 25 118
Omsättningstillgångar 51 332 62 761 78 241 80 601 56 592 48 683 58 178 65 914 50 866 40 821
Tillgångar 117 061 126 163 133 169 129 603 100 612 84 605 93 326 84 227 71 863 65 939
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 672 60 232 59 752 52 627 48 109 45 129 40 594 41 075 32 892 29 405
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 6 440 6 281 5 941 4 812 3 456 3 425 2 907 2 522 1 528 1 870
Långfristiga skulder 11 800 9 354 6 532 6 993 4 013 87 1 845 0 9 4 687
Kortfristiga skulder 52 149 50 296 60 944 65 172 45 035 35 964 47 980 40 630 37 436 29 977
Skulder och eget kapital 117 061 126 163 133 169 129 603 100 612 84 605 93 326 84 227 71 863 65 939
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 956 1 927 1 921 1 828 1 840 1 791 1 816 1 638 1 599 1 921
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 45 550 44 117 41 856 38 662 36 347 32 891 33 977 30 137 29 065 29 969
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 17 435 17 726 17 397 14 573 14 482 12 572 12 122 10 885 10 687 10 784
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 244 841 274 157 287 517 267 461 217 231 216 162 298 396 177 203 168 691 158 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 120 118 106 104 107 107 119 101 104 119
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 017 2 301 2 693 2 558 2 009 2 004 2 493 1 726 1 598 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 554 555 595 556 506 465 419 438 404 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 311 22 176 26 594 22 248 16 357 16 355 12 910 16 220 9 760 6 712
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,88% -4,85% 7,30% 23,74% 0,25% -27,70% 70,14% 4,91% 5,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,27% 13,21% 16,63% 14,52% 14,04% 16,43% 10,71% 17,09% 10,31% 6,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,52% 6,14% 7,76% 7,08% 6,57% 6,48% 3,37% 8,26% 4,46% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 76,13% 82,04% 83,43% 81,73% 80,18% 83,61% 85,57% 67,67% 66,18% 63,80%
Rörelsekapital/omsättning -0,34% 4,59% 6,06% 5,80% 5,38% 5,93% 3,44% 14,50% 8,08% 6,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,87% 47,74% 44,87% 40,61% 47,82% 53,34% 43,50% 48,77% 45,77% 44,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,74% 123,03% 126,94% 122,39% 123,88% 133,48% 119,87% 160,70% 133,47% 132,73%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 158 098 190 466 199 142 178 206 149 993 147 678 242 190 105 456 97 474 98 891
Övrig omsättning 1 603 1 380 1 038 461 1 220 712 1 057 2 219 1 912 78
Rörelseresultat (EBIT) 4 002 12 652 17 067 14 227 10 760 10 071 6 108 11 764 5 268 2 689
Resultat efter finansnetto 4 774 12 544 16 997 14 352 15 331 9 921 6 928 11 969 5 215 2 212
Årets resultat 5 771 10 942 12 777 10 203 14 272 8 003 5 609 8 194 3 607 2 800
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 390 63 944 55 449 48 983 39 856 34 542 31 450 17 790 20 532 24 848
Omsättningstillgångar 46 804 54 658 64 259 62 760 47 703 30 498 43 148 51 904 38 666 29 525
Tillgångar 113 194 118 602 119 708 111 742 87 559 65 040 74 597 69 694 59 198 54 373
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 641 36 870 38 428 35 650 35 448 29 176 26 773 29 164 23 970 22 363
Obeskattade reserver 28 608 27 970 25 800 20 423 15 069 14 087 11 407 9 294 5 830 4 089
Avsättningar (tkr) 200 200 200 200 25 149 175 271 60 621
Långfristiga skulder 11 454 8 863 6 140 6 268 3 255 0 0 0 9 4 687
Kortfristiga skulder 50 291 44 699 49 141 49 201 33 761 21 628 36 242 30 965 29 329 22 613
Skulder och eget kapital 113 194 118 602 119 708 111 742 87 559 65 040 74 597 69 694 59 198 54 373
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 956 1 927 1 921 1 828 1 840 1 791 1 816 1 638 1 599 1 883
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 196 26 151 25 995 24 713 23 750 21 374 23 133 19 979 19 644 22 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 11 235 11 538 11 502 9 593 10 013 9 193 8 851 7 661 7 758 8 362
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0
Omsättning 159 701 191 846 200 180 178 667 151 213 148 390 243 247 107 675 99 386 98 969
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 70 70 66 63 69 70 81 69 75 93
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 259 2 721 3 017 2 829 2 174 2 110 2 990 1 528 1 300 1 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 597 585 623 612 541 488 439 446 398 359
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 792 17 143 20 674 16 833 12 957 11 579 8 049 13 708 7 627 5 210
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,99% -4,36% 11,75% 18,81% 1,57% -39,02% 129,66% 8,19% -1,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,40% 10,67% 14,26% 12,89% 17,56% 16,19% 9,34% 17,23% 9,12% 5,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,15% 6,64% 8,57% 8,08% 10,25% 7,13% 2,88% 11,39% 5,54% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,54% 88,67% 87,63% 79,86% 83,13% 85,75% 90,49% 81,94% 79,59% 82,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,21% 5,23% 7,59% 7,61% 9,30% 6,01% 2,85% 19,86% 9,58% 6,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,72% 49,48% 48,91% 46,16% 53,91% 61,75% 47,82% 52,25% 47,75% 46,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,07% 122,28% 130,76% 127,56% 141,30% 141,01% 119,06% 167,62% 131,84% 130,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!