Visa allt om AB Dagens Nyheter

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 343 895 1 377 000 1 448 362 1 507 256 1 539 072 1 591 892 1 647 640 1 629 450 1 701 827 1 805 754
Övrig omsättning 578 1 000 1 690 1 395 4 789 331 165 410 1 376 716
Rörelseresultat (EBIT) -98 557 77 000 5 226 4 096 1 030 -5 539 16 865 -88 186 -166 249 -165 572
Resultat efter finansnetto -58 633 50 000 -3 266 -12 882 755 -13 086 17 897 -73 262 -157 771 -122 062
Årets resultat -58 698 -31 000 9 485 6 422 375 4 497 -7 336 5 019 -115 880 -78 930
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 507 54 000 38 544 27 786 41 338 52 519 49 486 40 902 50 039 55 718
Omsättningstillgångar 563 003 759 000 879 383 1 326 141 1 343 715 1 292 810 1 335 224 1 310 393 1 305 009 1 289 095
Tillgångar 604 510 812 000 917 927 1 353 927 1 385 053 1 345 329 1 384 710 1 351 295 1 355 048 1 344 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 181 301 240 000 271 416 711 931 705 509 705 134 700 637 707 973 686 358 680 921
Obeskattade reserver 464 0 560 591 0 843 0 1 405 222 0
Avsättningar (tkr) 16 849 97 000 230 486 213 119 209 547 201 600 181 345 169 007 162 432 159 150
Långfristiga skulder 15 162 15 000 0 0 0 0 0 0 7 037 7 037
Kortfristiga skulder 390 734 460 000 415 465 428 286 469 997 437 752 502 728 472 910 498 999 497 705
Skulder och eget kapital 604 510 812 000 917 927 1 353 927 1 385 053 1 345 329 1 384 710 1 351 295 1 355 048 1 344 813
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 60 3 919 3 995 8 418 8 459
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 149 986 134 000 127 582 135 809 178 777 171 809 167 836 183 239 194 966 205 066
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 811 78 000 76 109 69 870 87 894 84 665 83 788 89 182 89 770 120 206
Utdelning till aktieägare 0 0 0 450 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 344 473 1 378 000 1 450 052 1 508 651 1 543 861 1 592 223 1 647 805 1 629 860 1 703 203 1 806 470
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 197 190 184 202 266 264 247 283 308 306
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 822 7 247 7 872 7 462 5 786 6 030 6 671 5 758 5 525 5 901
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 486 1 116 1 124 1 053 1 055 1 083 1 045 1 104 974 1 121
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -96 198 80 000 8 783 14 135 16 184 9 988 29 078 -75 461 -153 375 -154 305
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,40% -4,93% -3,91% -2,07% -3,32% -3,38% 1,12% -4,25% -5,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,21% 9,48% 0,87% -0,17% 0,83% -0,29% 1,96% -5,00% -9,71% -7,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,14% 5,59% 0,55% -0,15% 0,74% -0,24% 1,65% -4,15% -7,73% -5,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 82,39% 79,52% 78,91% 78,86% 78,70% 79,00% 78,09% 77,45% 71,31% 72,17%
Rörelsekapital/omsättning 12,82% 21,71% 32,03% 59,57% 56,77% 53,71% 50,53% 51,40% 47,36% 43,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,05% 29,56% 29,62% 52,62% 50,94% 52,46% 50,60% 52,47% 50,66% 50,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,09% 165,00% 211,66% 309,64% 285,90% 295,33% 265,60% 277,06% 261,48% 258,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!