Visa allt om Urban Gustafsson Förvaltnings AB
Visa allt om Urban Gustafsson Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 130 2 160 2 238 2 329 2 330 2 291 2 281 2 252 2 198 2 087
Övrig omsättning - - - - - - - - 138 5
Rörelseresultat (EBIT) 194 -166 233 369 313 309 308 266 369 179
Resultat efter finansnetto 190 -169 242 387 340 312 309 269 385 177
Årets resultat 110 122 146 300 180 148 165 179 162 120
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 13 17 22 16 37 65 152 170 310
Omsättningstillgångar 1 940 2 569 2 775 2 474 2 312 2 753 2 434 2 340 2 086 1 545
Tillgångar 1 948 2 582 2 792 2 496 2 328 2 789 2 499 2 492 2 256 1 855
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 054 1 064 1 102 1 116 976 936 918 874 825 743
Obeskattade reserver 278 228 559 510 513 424 333 278 252 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 50 100 150
Kortfristiga skulder 616 1 289 1 131 870 839 1 429 1 249 1 291 1 079 865
Skulder och eget kapital 1 948 2 582 2 792 2 496 2 328 2 789 2 499 2 492 2 256 1 855
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 270 267 252 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 970 964 904 925 912 654 631 562 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 942 513 559 535 492 468 460 532 492
Utdelning till aktieägare 200 120 160 160 160 140 130 120 80 80
Omsättning 2 130 2 160 2 238 2 329 2 330 2 291 2 281 2 252 2 336 2 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 - 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 720 746 776 - 573 570 563 550 417
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 658 517 517 - 368 351 348 343 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 198 -162 238 385 334 338 394 363 456 352
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,39% -3,49% -3,91% -0,04% 1,70% 0,44% 1,29% 2,46% 5,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,96% -6,43% 8,67% 15,50% 14,60% 11,29% 12,53% 11,00% 17,69% 10,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,11% -7,69% 10,81% 16,62% 14,59% 13,75% 13,72% 12,17% 18,15% 9,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,16% 59,26% 73,46% 68,87% 63,22% 57,79% 51,95% 46,58% 45,81% 32,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,24% 48,10% 55,09% 60,65% 58,16% 44,76% 46,56% 43,29% 44,61% 43,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 314,94% 199,30% 245,36% 284,37% 275,57% 192,65% 194,88% 181,25% 193,33% 178,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...