Visa allt om Infinitum Aktiebolag
Visa allt om Infinitum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 141 1 452 1 159 1 286 1 181 1 646 1 137 1 402 1 291 1 276
Övrig omsättning 35 - 11 180 286 283 116 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -259 1 101 637 499 362 -631 404 611 644 853
Resultat efter finansnetto 475 1 305 1 048 565 386 -284 831 1 625 -457 1 065
Årets resultat 462 920 819 372 336 116 634 1 435 -845 598
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 834 14 611 15 089 14 031 17 226 19 594 12 567 8 455 7 742 7 702
Omsättningstillgångar 9 724 9 772 8 136 8 537 3 905 3 292 8 786 12 424 11 950 13 489
Tillgångar 24 558 24 383 23 224 22 568 21 131 22 886 21 353 20 878 19 692 21 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 043 22 737 21 966 21 297 21 075 20 882 20 893 20 550 19 235 20 871
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Kortfristiga skulder 1 515 1 646 1 258 1 271 56 2 004 459 321 457 319
Skulder och eget kapital 24 558 24 383 23 224 22 568 21 131 22 886 21 353 20 878 19 692 21 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 200 150 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 100 0 222 0 0 0 150 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 10 0 23 1 988 63 49 47 0
Utdelning till aktieägare 165 156 150 150 150 143 127 290 120 791
Omsättning 176 1 452 1 170 1 466 1 467 1 929 1 253 1 402 1 291 1 276
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 159 - 1 181 1 646 1 137 1 402 1 291 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 134 - 273 2 016 304 259 278 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -215 1 145 694 601 449 -544 486 616 649 924
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,29% 25,28% -9,88% 8,89% -28,25% 44,77% -18,90% 8,60% 1,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,94% 7,85% 4,87% 2,88% 2,14% -0,82% 3,92% 8,39% 5,02% 5,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 338,30% 131,89% 97,58% 50,54% 38,36% -11,42% 73,61% 124,89% 76,61% 84,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 821,99% 559,64% 593,44% 565,01% 325,91% 78,25% 732,37% 863,27% 890,24% 1 032,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,83% 93,25% 94,58% 94,37% 99,73% 91,24% 97,85% 98,43% 97,68% 98,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 641,85% 593,68% 646,74% 671,68% 6 973,21% 164,27% 1 914,16% 3 870,40% 2 614,88% 4 228,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...