Visa allt om Ulf Lundberg-företagen AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 205 014 168 835 6 929 236 004 258 731 261 846 210 821 158 503 181 364
Övrig omsättning 1 309 635 5 480 2 864 1 799 1 494 447 481 1 097
Rörelseresultat (EBIT) 9 263 6 585 4 327 2 832 12 100 9 336 8 325 5 740 6 701
Resultat efter finansnetto 7 572 5 069 38 207 1 712 12 235 7 142 6 281 4 354 5 218
Årets resultat 5 874 3 646 36 760 1 132 9 306 5 116 4 498 3 104 3 821
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 320 82 660 4 461 38 286 25 632 26 624 26 466 14 002 14 583
Omsättningstillgångar 53 094 49 035 42 872 42 801 46 287 42 077 37 942 27 364 31 505
Tillgångar 131 414 131 696 47 333 81 087 71 919 68 701 64 408 41 366 46 088
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 425 45 259 40 057 30 860 30 507 21 502 16 686 12 448 9 593
Minoritetsintressen 1 024 516 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 5 166 5 172 715 3 264 3 055 2 278 1 759 1 270 1 038
Långfristiga skulder 54 961 56 495 2 127 23 780 16 779 22 824 24 305 13 005 14 731
Kortfristiga skulder 19 838 24 253 4 434 23 183 21 578 22 097 21 658 14 643 20 726
Skulder och eget kapital 131 414 131 696 47 333 81 087 71 919 68 701 64 408 41 366 46 088
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 3 618 3 650 0 1 285 1 001 0 366 363 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 788 13 022 1 882 12 561 10 866 0 8 972 7 883 7 407
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0
Sociala kostnader 6 348 6 128 616 5 518 4 837 0 3 673 3 367 4 205
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 206 323 169 470 12 409 238 868 260 530 263 340 211 268 158 984 182 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 34 6 52 46 0 39 35 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 613 4 966 1 155 4 539 5 625 - 5 406 4 529 5 334
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 679 423 377 368 - 338 335 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 748 11 651 5 136 6 050 14 203 11 346 10 304 7 330 8 186
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,43% - -97,06% -8,78% -1,19% 24,20% 33,01% -12,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,32% 5,28% 81,37% 3,77% 19,41% 13,65% 13,02% 13,90% 14,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,69% 4,12% 555,84% 1,30% 5,40% 3,58% 3,98% 3,63% 3,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,14% 30,37% 65,15% 14,28% 13,79% 12,82% 14,13% 15,25% 13,52%
Rörelsekapital/omsättning 16,22% 14,68% 554,74% 8,31% 9,55% 7,63% 7,72% 8,03% 5,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,37% 34,37% 84,63% 38,06% 42,42% 31,30% 25,91% 30,09% 20,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,21% 43,28% 962,38% 54,05% 57,24% 67,83% 67,85% 58,65% 63,34%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 351 3 291 1 427 11 538 2 443 2 789 2 475 2 244 2 180 1 795
Övrig omsättning 798 5 8 0 0 0 25 86 687 175
Rörelseresultat (EBIT) -545 -785 -1 891 443 -56 -640 -1 204 -440 605 -250
Resultat efter finansnetto 930 1 069 773 977 338 490 768 47 6 609 893
Årets resultat 930 1 069 1 213 832 233 564 684 -138 5 766 314
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 042 62 852 54 240 50 233 48 638 51 604 44 297 37 973 38 480 36 595
Omsättningstillgångar 5 638 3 802 5 388 11 458 3 222 2 259 4 713 10 700 10 817 7 008
Tillgångar 70 680 66 654 59 627 61 691 51 859 53 864 49 010 48 673 49 297 43 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 501 32 572 31 502 30 289 29 456 29 224 31 560 36 076 36 215 31 948
Obeskattade reserver 0 0 0 440 488 521 602 736 736 378
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 210 16 049 11 614 16 539 13 911 14 982 6 409 6 409 6 855 6 855
Kortfristiga skulder 18 969 18 034 16 511 14 424 8 005 9 136 10 439 5 452 5 492 4 422
Skulder och eget kapital 70 680 66 654 59 627 61 691 51 859 53 864 49 010 48 673 49 297 43 603
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 1 108 891 876
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 500 431 428
Utdelning till aktieägare 1 500 0 0 0 0 0 2 900 5 200 0 500
Omsättning 4 149 3 296 1 435 11 538 2 443 2 789 2 500 2 330 2 867 1 970
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 838 658 476 3 846 814 930 825 748 1 090 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 571 479 735 857 623 701 681 552 682 659
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -539 -772 -1 878 456 6 -581 -1 169 -421 647 -167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,82% 130,62% -87,63% 372,29% -12,41% 12,69% 10,29% 2,94% 21,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,81% 1,92% 2,90% 1,87% 0,89% 1,46% 1,57% 1,53% 15,84% 2,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,17% 38,80% 121,09% 9,99% 18,79% 28,22% 31,11% 33,11% 358,17% 49,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,13% 78,40% 88,02% 33,81% 94,72% 78,63% 55,80% 68,32% 72,57% 73,37%
Rörelsekapital/omsättning -397,82% -432,45% -779,47% -25,71% -195,78% -246,58% -231,35% 233,87% 244,27% 144,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,40% 48,87% 52,83% 49,65% 57,53% 55,01% 65,35% 75,30% 74,63% 73,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,08% 19,14% 32,63% 79,44% 40,25% 24,53% 44,98% 195,93% 196,96% 158,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!