Visa allt om PN Golv & Kakel Olofström AB
Visa allt om PN Golv & Kakel Olofström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 983 2 117 3 353 4 619 3 373 3 000 3 210 5 582 3 503 3 834
Övrig omsättning 2 2 12 10 185 - 71 26 1 73
Rörelseresultat (EBIT) -66 14 -279 -761 -276 46 184 122 97 291
Resultat efter finansnetto -126 -59 -342 -807 -307 43 185 121 93 285
Årets resultat -126 -59 -342 -307 41 62 0 60 70 152
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 329 407 476 570 574 686 33 63 79
Omsättningstillgångar 442 737 737 1 330 741 1 925 1 715 1 551 1 149 1 165
Tillgångar 695 1 066 1 144 1 806 1 311 2 499 2 402 1 585 1 213 1 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -449 -323 -263 79 385 344 582 581 542 472
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 349 368 190 159 165
Avsättningar (tkr) 93 93 62 62 62 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 685 732 798 653 430 0 122 0 0 0
Kortfristiga skulder 367 564 548 1 012 434 1 806 1 329 812 512 607
Skulder och eget kapital 695 1 066 1 144 1 806 1 311 2 499 2 402 1 585 1 213 1 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 623 - 0 227 282 803 504 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 83 0 1 394 671 93 610 850 593 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 72 36 257 485 215 115 293 554 509 588
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 1 985 2 119 3 365 4 629 3 558 3 000 3 281 5 608 3 504 3 907
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 1 4 4 2 4 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 983 - 3 353 1 155 843 1 500 803 930 584 639
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 230 - 880 472 237 120 289 377 270 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 92 -200 -687 -188 143 210 159 122 314
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,33% -36,86% -27,41% 36,94% 12,43% -6,54% -42,49% - -8,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -9,50% 1,31% -24,39% -42,08% -20,59% 2,00% 7,83% 8,01% 8,00% 23,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,33% 0,66% -8,32% -16,45% -8,00% 1,67% 5,86% 2,28% 2,77% 7,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,75% 25,84% 35,28% 38,00% 40,62% 28,97% 48,57% 53,92% 60,06% 59,39%
Rörelsekapital/omsättning 3,78% 8,17% 5,64% 6,88% 9,10% 3,97% 12,02% 13,24% 18,18% 14,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -64,60% -30,30% -22,99% 4,37% 29,37% 24,06% 35,26% 45,29% 54,12% 47,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 85,01% 102,66% 90,69% 96,15% 134,10% 70,82% 74,49% 150,00% 155,66% 130,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...