Visa allt om Euréns Ur Aktiebolag
Visa allt om Euréns Ur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 553 1 678 1 691 1 559 1 616 1 574 1 532 1 527 1 629 1 845
Övrig omsättning 29 21 25 30 27 8 41 29 - -
Rörelseresultat (EBIT) -29 -9 109 93 148 120 -25 -32 147 45
Resultat efter finansnetto -29 -10 109 94 148 120 -26 -34 146 26
Årets resultat -26 -9 95 52 79 60 -16 39 103 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 45 39 9 6 17 29 44 66 77 146
Omsättningstillgångar 675 718 760 734 717 615 549 738 783 726
Tillgångar 720 758 769 740 735 644 592 804 860 871
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 419 445 494 419 417 368 309 325 285 182
Obeskattade reserver 136 139 140 154 130 91 55 68 179 181
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Kortfristiga skulder 164 173 135 166 188 185 229 411 395 494
Skulder och eget kapital 720 758 769 740 735 644 592 804 860 871
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 277 302 130 191
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 396 401 337 307 276 38 0 48 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 141 119 108 97 100 96 121 48 82
Utdelning till aktieägare 150 0 40 20 50 30 0 0 0 0
Omsättning 1 582 1 699 1 716 1 589 1 643 1 582 1 573 1 556 1 629 1 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 777 839 846 1 559 1 616 1 574 1 532 764 815 923
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 277 277 273 474 428 395 424 213 124 176
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 1 117 105 160 135 -2 38 215 113
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,45% -0,77% 8,47% -3,53% 2,67% 2,74% 0,33% -6,26% -11,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,75% -1,19% 14,30% 12,57% 20,14% 18,79% -4,22% -3,98% 17,56% 5,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,74% -0,54% 6,51% 5,97% 9,16% 7,69% -1,63% -2,10% 9,27% 2,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,65% 59,59% 59,73% 61,00% 58,42% 62,64% 57,44% 58,74% 54,14% 45,85%
Rörelsekapital/omsättning 32,90% 32,48% 36,96% 36,43% 32,74% 27,32% 20,89% 21,41% 23,82% 12,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,93% 73,01% 78,44% 72,85% 69,77% 67,56% 59,04% 46,66% 48,13% 35,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,85% 207,51% 290,37% 237,95% 175,53% 112,97% 71,62% 81,02% 84,81% 65,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...