Visa allt om Fine Scandinavia AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 66 162 58 043 28 705 23 751 38 033 30 395 32 377 34 468 33 461 31 488
Övrig omsättning 636 619 160 64 65 - - 43 123 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 418 -171 -569 -2 785 1 517 809 -199 -105 -183 -1 018
Resultat efter finansnetto 1 119 -460 -780 -2 875 1 387 601 -364 -306 -271 -1 025
Årets resultat 36 15 1 1 631 414 176 1 86 12
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 970 8 737 10 604 5 848 5 571 5 473 5 003 5 833 3 097 3 784
Omsättningstillgångar 20 575 17 246 11 647 6 392 7 390 8 656 7 063 8 827 8 848 13 706
Tillgångar 28 545 25 983 22 251 12 241 12 961 14 129 12 066 14 660 11 945 17 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 542 4 506 3 960 3 959 3 958 2 447 2 033 1 858 1 857 7 260
Obeskattade reserver 2 080 1 090 0 0 2 910 2 353 2 311 2 914 3 264 3 689
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 045 7 317 9 388 2 934 552 1 025 1 364 2 358 786 0
Kortfristiga skulder 16 877 13 070 8 903 5 348 5 541 8 304 6 357 7 531 6 038 6 541
Skulder och eget kapital 28 545 25 983 22 251 12 241 12 961 14 129 12 066 14 660 11 945 17 490
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 866 893 413 585 570 - - - 1 083 1 011
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 440 7 319 5 773 4 540 5 526 5 087 4 741 5 150 4 457 4 316
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 633 3 541 2 272 2 356 2 522 2 405 2 408 2 473 2 299 2 527
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 66 798 58 662 28 865 23 815 38 098 30 395 32 377 34 511 33 584 31 488
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 21 21 18 13 15 14 14 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 151 2 764 1 595 1 827 2 536 2 171 2 313 2 462 2 091 1 968
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 581 573 509 597 612 556 518 562 517 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 123 1 409 552 -1 759 2 296 1 562 656 943 544 -234
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,99% 102,21% 20,86% -37,55% 25,13% -6,12% -6,07% 3,01% 6,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,98% -0,66% -2,56% -22,75% 11,78% 5,75% -1,56% -0,71% -1,49% -5,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,15% -0,29% -1,98% -11,73% 4,01% 2,67% -0,58% -0,30% -0,53% -3,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,46% 30,22% 40,49% 40,42% 44,23% 39,84% 38,09% 38,69% 33,50% 35,49%
Rörelsekapital/omsättning 5,59% 7,19% 9,56% 4,40% 4,86% 1,16% 2,18% 3,76% 8,40% 22,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,60% 20,61% 17,80% 32,34% 48,05% 30,31% 31,79% 27,32% 35,68% 57,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,61% 59,83% 79,30% 63,74% 79,95% 66,20% 68,49% 76,10% 88,17% 156,61%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...