Visa allt om PTH Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 17 368 14 178 14 184 13 785 17 080 16 722 16 824 19 314 13 773 11 513
Övrig omsättning 165 0 57 0 223 162 197 128 15 37
Rörelseresultat (EBIT) 1 125 863 452 725 15 449 1 155 607 1 155 707
Resultat efter finansnetto 1 114 852 441 13 5 444 1 139 566 1 062 628
Årets resultat 165 139 39 82 165 310 742 399 579 325
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 521 142 184 258 147 130 138 4 339 4 279 3 758
Omsättningstillgångar 6 591 5 680 5 543 5 823 6 618 7 805 7 695 3 077 1 939 1 796
Tillgångar 7 112 5 822 5 727 6 081 6 765 7 935 7 833 7 416 6 218 5 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 487 2 322 2 183 2 144 2 063 1 898 3 287 2 595 2 196 1 617
Obeskattade reserver 452 648 777 1 006 1 107 1 334 1 297 1 114 1 070 801
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 80 0 0 24 126 280 431
Kortfristiga skulder 4 173 2 852 2 767 2 851 3 595 4 703 3 224 3 581 2 672 2 705
Skulder och eget kapital 7 112 5 822 5 727 6 081 6 765 7 935 7 833 7 416 6 218 5 555
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 943 3 830 4 051 3 353 2 285
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 482 1 291 1 336 1 188 1 022
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 700 50 0 0
Omsättning 17 533 14 178 14 241 13 785 17 303 16 884 17 021 19 442 13 788 11 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 8 10 11 11 12 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 930 1 772 1 576 1 723 1 708 1 520 1 529 1 610 1 148 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 639 642 618 616 509 474 459 380 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 207 934 525 812 84 527 1 237 723 1 265 795
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,50% -0,04% 2,89% -19,29% 2,14% -0,61% -12,89% 40,23% 19,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,82% 14,82% 7,89% 0,41% 0,24% 5,66% 14,76% 8,19% 18,58% 12,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,48% 6,09% 3,19% 0,18% 0,09% 2,69% 6,87% 3,14% 8,39% 6,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,10% 52,40% 53,72% 51,00% 42,20% 43,10% 43,62% 37,14% 47,62% 45,60%
Rörelsekapital/omsättning 13,92% 19,95% 19,57% 21,56% 17,70% 18,55% 26,58% -2,61% -5,32% -7,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,93% 48,56% 48,70% 48,16% 43,26% 37,03% 54,88% 46,71% 48,00% 39,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,62% 199,16% 200,33% 204,24% 184,09% 165,96% 238,68% 85,93% 72,57% 66,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!