Visa allt om Anders Månssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Anders Månssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 892 3 014 3 123 2 958 3 161 2 912 2 803 2 552 3 109 3 026
Övrig omsättning - - 6 - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 257 149 132 320 -34 -174 -391 54 131
Resultat efter finansnetto 57 247 125 92 317 -37 -182 -407 22 86
Årets resultat 0 119 53 1 0 1 6 7 80 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 009 1 354 1 699 2 005 2 402 623 1 014 1 433 1 841 2 211
Omsättningstillgångar 1 275 1 161 1 019 856 738 723 633 707 1 021 923
Tillgångar 2 284 2 515 2 718 2 861 3 139 1 346 1 648 2 140 2 861 3 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 762 644 591 590 589 588 583 666 676
Obeskattade reserver 879 825 734 678 590 276 318 511 930 1 022
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 257 534 895 1 248 145 242 554 720 940
Kortfristiga skulder 353 670 807 697 712 335 499 493 546 495
Skulder och eget kapital 2 284 2 515 2 718 2 861 3 139 1 346 1 648 2 140 2 861 3 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 286 282 276 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 806 808 722 738 655 423 408 426 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 342 315 308 303 281 291 301 306 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Omsättning 2 892 3 014 3 129 2 958 3 165 2 912 2 803 2 552 3 109 3 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 964 1 005 1 041 986 1 054 971 934 851 1 036 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 386 388 379 346 347 313 335 332 336 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 404 602 492 529 503 357 245 85 524 592
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,05% -3,49% 5,58% -6,42% 8,55% 3,89% 9,84% -17,92% 2,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,58% 10,26% 5,56% 4,75% 10,42% -2,53% -10,56% -18,22% 2,69% 4,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,04% 8,56% 4,84% 4,60% 10,34% -1,17% -6,21% -15,28% 2,48% 4,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,88% 16,29% 6,79% 5,38% 0,82% 13,32% 4,78% 8,39% 15,28% 14,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,38% 55,88% 44,76% 39,14% 32,65% 58,87% 49,90% 44,84% 46,68% 45,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 361,19% 173,28% 126,27% 122,81% 103,65% 215,82% 126,85% 143,41% 187,00% 184,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...