Visa allt om Molander Ortopedkonsult Aktiebolag
Visa allt om Molander Ortopedkonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 0 271 888 1 689 2 160 2 828 2 802 2 957 3 385 3 386
Övrig omsättning - - 314 233 2 361 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -533 -1 226 182 395 2 395 264 1 084 722 847 699
Resultat efter finansnetto -640 -1 163 166 403 2 212 123 921 460 662 495
Årets resultat -308 -722 357 331 1 249 48 466 194 418 324
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 024 210 4 111 4 197 3 910 7 022 6 161 6 327 5 740 5 657
Omsättningstillgångar 943 3 396 647 604 2 148 349 1 343 767 905 672
Tillgångar 1 967 3 606 4 758 4 801 6 059 7 371 7 504 7 093 6 645 6 328
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 946 1 854 2 637 2 280 4 111 2 862 2 888 2 752 2 558 2 289
Obeskattade reserver 490 824 1 235 1 446 1 459 969 1 013 766 665 598
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 272 3 182 3 222 2 882 2 860
Kortfristiga skulder 532 929 887 1 076 488 267 421 353 541 581
Skulder och eget kapital 1 967 3 606 4 758 4 801 6 059 7 371 7 504 7 093 6 645 6 328
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 250 223 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 70 223 322 350 368 292 294 321 367
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 56 27 176 52 53 32 130 283 364
Utdelning till aktieägare 0 0 60 0 0 0 75 330 0 150
Omsättning 0 271 1 202 1 922 4 521 2 828 2 802 2 957 3 385 3 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 136 444 845 1 080 1 414 1 401 1 479 1 693 1 129
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 96 187 309 265 280 227 403 539 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -532 -1 225 269 474 2 458 435 1 263 853 986 834
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -69,48% -47,42% -21,81% -23,62% 0,93% -5,24% -12,64% -0,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -32,03% 3,99% 8,44% 39,53% 3,77% 14,50% 8,53% 12,91% 11,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -426,20% 21,40% 23,98% 110,88% 9,83% 38,83% 20,46% 25,35% 20,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 910,33% -27,03% -27,95% 76,85% 2,90% 32,91% 14,00% 10,75% 2,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,52% 69,24% 75,67% 70,98% 85,60% 48,52% 48,44% 46,76% 45,70% 42,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,26% 365,55% 72,94% 56,13% 440,16% 130,71% 319,00% 217,28% 167,28% 115,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...