Visa allt om IQVIA Clinical AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 266 692 212 824 233 397 276 292 288 511 256 163 231 890 195 936 207 017 238 646
Övrig omsättning 682 979 738 1 329 448 1 267 2 5 631 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 14 159 9 973 15 073 13 879 14 048 22 682 7 981 12 053 9 882 -1 651
Resultat efter finansnetto 14 103 8 549 15 018 13 848 13 941 22 520 7 538 11 735 10 650 -1 452
Årets resultat 9 776 5 512 9 504 13 092 11 782 17 514 4 790 9 057 9 715 -4 392
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 912 724 483 1 029 1 133 4 204 8 759 10 416 2 591 1 386
Omsättningstillgångar 90 960 123 085 121 374 122 196 101 227 87 664 78 073 108 293 90 181 80 726
Tillgångar 92 873 123 809 121 856 123 225 102 360 91 868 86 832 118 709 92 772 82 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 434 67 850 65 498 61 387 48 295 48 514 43 000 64 110 44 184 35 817
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 439 55 959 56 358 61 838 54 064 43 355 43 832 54 599 48 588 46 296
Skulder och eget kapital 92 873 123 809 121 856 123 225 102 360 91 868 86 832 118 709 92 772 82 112
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 600 1 523 1 579 1 412 1 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 146 558 113 507 110 205 121 327 128 096 120 095 111 072 84 147 83 329 107 524
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 37 343 31 935 27 585 29 934 29 994 30 732 30 193 25 555 25 290 31 367
Utdelning till aktieägare 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 267 374 213 803 234 135 277 621 288 959 257 430 231 892 201 567 207 017 238 646
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 179 154 144 154 173 174 169 124 128 138
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 490 1 382 1 621 1 794 1 668 1 472 1 372 1 580 1 617 1 729
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 027 947 1 028 1 053 957 908 844 904 865 1 037
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 574 10 238 15 505 14 379 14 940 23 645 9 063 12 900 10 940 -817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,31% -8,81% -15,53% -4,24% 12,63% 10,47% 18,35% -5,35% -13,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,49% 13,23% 12,37% 11,27% 13,73% 24,70% 9,19% 10,23% 11,48% -1,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,74% 7,70% 6,46% 5,02% 4,87% 8,86% 3,44% 6,20% 5,14% -0,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,47% 99,24% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,57% 31,54% 27,86% 21,85% 16,35% 17,30% 14,77% 27,40% 20,09% 14,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,54% 54,80% 53,75% 49,82% 47,18% 52,81% 49,52% 54,01% 47,63% 43,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 136,39% 219,96% 215,36% 197,61% 187,24% 202,20% 178,12% 198,34% 185,60% 174,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!