Visa allt om Quintiles AB
Visa allt om Quintiles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 256 163 231 890 195 936 207 017 238 646 298 024 305 250 344 629 365 667 338 564
Övrig omsättning 1 267 2 5 631 - - - 3 186 - 11 297 -
Rörelseresultat (EBIT) 22 682 7 981 12 053 9 882 -1 651 -52 311 -11 296 16 082 22 854 5 492
Resultat efter finansnetto 22 520 7 538 11 735 10 650 -1 452 -51 628 -12 626 17 652 24 441 6 973
Årets resultat 17 514 4 790 9 057 9 715 -4 392 -53 467 -16 084 11 512 20 247 6 249
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 204 8 759 10 416 2 591 1 386 4 377 12 855 14 767 11 541 12 494
Omsättningstillgångar 87 664 78 073 108 293 90 181 80 726 98 667 141 187 158 536 157 868 136 363
Tillgångar 91 868 86 832 118 709 92 772 82 112 103 044 154 042 173 303 169 409 148 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 48 514 43 000 64 110 44 184 35 817 42 159 95 828 118 074 109 923 82 960
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 308 1 806 117 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 43 355 43 832 54 599 48 588 46 296 60 885 56 906 53 423 59 369 65 842
Skulder och eget kapital 91 868 86 832 118 709 92 772 82 112 103 044 154 042 173 303 169 409 148 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 600 1 523 1 579 1 412 1 242 1 777 1 096 2 227 1 511 6 286
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 120 095 111 072 84 147 83 329 107 524 142 075 124 658 120 167 115 115 107 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 30 732 30 193 25 555 25 290 31 367 49 383 43 751 39 921 50 785 43 189
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 257 430 231 892 201 567 207 017 238 646 298 024 308 436 344 629 376 964 338 564
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 174 169 124 128 138 275 245 245 225 252
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 472 1 372 1 580 1 617 1 729 1 084 1 246 1 407 1 625 1 344
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 908 844 904 865 1 037 713 711 677 774 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 645 9 063 12 900 10 940 -817 -42 273 -6 181 20 418 27 761 11 657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,47% 18,35% -5,35% -13,25% -19,92% -2,37% -11,43% -5,75% 8,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,70% 9,19% 10,23% 11,48% -1,72% -50,06% -8,13% 10,21% 14,97% 4,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,86% 3,44% 6,20% 5,14% -0,59% -17,31% -4,10% 5,13% 6,93% 2,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,30% 14,77% 27,40% 20,09% 14,43% 12,68% 27,61% 30,50% 26,94% 20,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,81% 49,52% 54,01% 47,63% 43,62% 40,91% 62,83% 68,90% 64,94% 55,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 202,20% 178,12% 198,34% 185,60% 174,37% 162,05% 248,11% 296,76% 265,91% 207,11%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...