Visa allt om Tallona Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 891 1 267 538 2 891 3 800 4 608 4 445 5 735 4 648 5 004
Övrig omsättning 138 349 17 515 9 10 4 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -733 -503 -1 578 279 117 137 -477 1 448 396 558
Resultat efter finansnetto 1 127 5 -784 864 225 259 0 1 582 642 797
Årets resultat 720 14 -94 689 522 313 327 1 146 528 697
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 12 45 83 121 163 105
Omsättningstillgångar 14 501 14 000 15 455 16 300 16 090 16 133 16 811 17 972 16 347 16 514
Tillgångar 14 501 14 000 15 455 16 300 16 102 16 177 16 894 18 094 16 511 16 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 771 12 544 14 009 14 103 13 966 13 610 13 935 14 609 13 463 13 449
Obeskattade reserver 1 095 903 938 1 628 1 656 2 117 2 274 2 704 2 606 2 661
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 635 553 508 569 480 451 685 781 442 508
Skulder och eget kapital 14 501 14 000 15 455 16 300 16 102 16 177 16 894 18 094 16 511 16 619
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 2 435 1 984 2 052
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - - 376 385 358
Utdelning till aktieägare 468 493 1 479 0 552 165 639 1 000 0 515
Omsättning 1 029 1 616 555 3 406 3 809 4 618 4 449 5 735 4 648 5 004
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 297 422 179 723 1 267 1 536 1 482 1 912 1 549 1 668
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 505 544 581 661 754 872 986 826 853
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -733 -503 -1 578 291 150 175 -438 1 490 478 623
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,68% 135,50% -81,39% -23,92% -17,53% 3,67% -22,49% 23,39% -7,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,13% 0,04% -4,30% 5,30% 1,44% 1,61% 0,19% 8,74% 3,89% 4,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 132,32% 0,39% -123,61% 29,89% 6,11% 5,66% 0,72% 27,57% 13,83% 15,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,54% 89,82% 93,87% 94,74% 88,84% 92,95% 96,36% 96,22% 95,09% 95,78%
Rörelsekapital/omsättning 1 556,23% 1 061,33% 2 778,25% 544,14% 410,79% 340,32% 362,79% 299,76% 342,19% 319,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,96% 94,63% 95,38% 94,31% 94,76% 94,34% 92,98% 92,40% 93,85% 93,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 283,62% 2 531,65% 3 042,32% 2 864,67% 3 352,08% 3 577,16% 2 454,16% 2 301,15% 3 698,42% 3 250,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!