Visa allt om Hellströms Inköps Aktiebolag
Visa allt om Hellströms Inköps Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 26 357 26 972 27 183 27 662 27 865 28 207 28 612 28 242 26 957 26 203
Övrig omsättning 256 146 340 - - - - 50 - -
Rörelseresultat (EBIT) -656 -169 342 -52 -24 -30 496 511 297 388
Resultat efter finansnetto -712 -152 309 -65 -16 -34 547 501 253 375
Årets resultat -457 -104 67 0 33 236 199 258 130 176
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 902 998 1 153 1 177 1 196 1 197 1 062 255 330 204
Omsättningstillgångar 2 019 2 036 2 428 1 981 1 895 2 008 2 471 2 316 1 922 1 697
Tillgångar 2 921 3 034 3 580 3 158 3 091 3 205 3 534 2 572 2 252 1 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -61 396 701 633 734 801 690 591 532 503
Obeskattade reserver 88 342 400 159 228 278 606 315 186 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 074 805 721 998 292 423 348 0 0 90
Kortfristiga skulder 1 820 1 490 1 759 1 368 1 838 1 704 1 889 1 666 1 533 1 177
Skulder och eget kapital 2 921 3 034 3 580 3 158 3 091 3 205 3 534 2 572 2 252 1 901
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 486 276 432 314 216 272 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 844 2 664 2 505 2 165 2 183 2 282 2 137 2 070 1 909 1 633
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 053 979 994 931 938 990 913 863 794 765
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 100 126 100 100 100
Omsättning 26 613 27 118 27 523 27 662 27 865 28 207 28 612 28 292 26 957 26 203
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 929 2 997 3 020 3 074 3 096 3 134 3 179 3 138 2 995 2 911
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 434 407 369 378 364 365 330 334 311 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -402 57 549 119 141 220 530 561 364 456
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,28% -0,78% -1,73% -0,73% -1,21% -1,42% 1,31% 4,77% 2,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -21,23% -4,88% 9,94% -0,73% 0,74% -0,03% 15,76% 20,88% 13,99% 20,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,35% -0,55% 1,31% -0,08% 0,08% 0,00% 1,95% 1,90% 1,17% 1,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,51% 23,53% 23,12% 22,18% 22,09% 22,52% 21,81% 21,72% 21,38% 20,73%
Rörelsekapital/omsättning 0,76% 2,02% 2,46% 2,22% 0,20% 1,08% 2,03% 2,30% 1,44% 1,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,26% 21,84% 28,30% 23,76% 29,18% 31,38% 32,16% 31,80% 29,57% 31,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,01% 36,85% 42,07% 37,72% 30,03% 32,34% 63,68% 43,04% 36,46% 37,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...