Visa allt om Din Takläggare i Värmland - Dalsland Aktiebolag
Visa allt om Din Takläggare i Värmland - Dalsland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 17 902 15 212 15 998 27 337 14 925 15 578 13 511 12 979 13 657 23 078
Övrig omsättning 26 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 921 138 -1 206 2 315 -188 1 349 28 133 -1 022 1 331
Resultat efter finansnetto 892 93 -1 219 2 339 -207 1 332 -32 80 -1 063 1 281
Årets resultat 689 93 -548 1 265 -9 843 -32 80 -625 672
Balansräkningar (tkr)
2017-01 2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 078 603 577 476 347 35 10 47 87 144
Omsättningstillgångar 3 021 2 210 2 206 5 674 3 400 3 381 3 714 3 271 2 852 5 081
Tillgångar 4 099 2 813 2 783 6 151 3 747 3 416 3 724 3 318 2 939 5 225
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 085 536 443 2 391 1 126 1 414 571 603 523 1 299
Obeskattade reserver 0 0 0 657 0 274 0 0 0 438
Avsättningar (tkr) 547 547 512 303 194 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 262 334 306 0 0 0 38 564 510 470
Kortfristiga skulder 2 205 1 396 1 522 2 800 2 428 1 728 3 115 2 151 1 905 3 019
Skulder och eget kapital 4 099 2 813 2 783 6 151 3 747 3 416 3 724 3 318 2 939 5 225
Löner & utdelning (tkr)
2017-01
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
2012-01
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 1 381 1 084 1 007
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 864 3 526 3 532 2 807 2 648 3 310 2 045 2 408 2 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 190 1 595 1 455 1 285 1 014 1 218 1 173 1 359 1 340
Utdelning till aktieägare 900 0 0 1 000 280 0 0 0 0 150
Omsättning 17 928 15 212 15 998 27 337 14 925 15 578 13 511 12 979 13 657 23 078
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 9 9 10 11 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 627 1 383 1 454 2 485 1 658 1 731 1 351 1 180 1 366 2 885
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 388 498 502 479 448 497 454 532 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 026 216 -1 138 2 364 -138 1 361 65 173 -965 1 392
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,68% -4,91% -41,48% 83,16% -4,19% 15,30% 4,10% -4,96% -40,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,49% 5,01% -43,26% 38,25% -5,02% 39,49% 0,75% 4,01% -34,74% 25,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,15% 0,93% -7,53% 8,61% -1,26% 8,66% 0,21% 1,02% -7,48% 5,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,45% 46,25% 42,09% 38,64% 42,66% 45,96% 50,20% 46,94% 40,57% 44,31%
Rörelsekapital/omsättning 4,56% 5,35% 4,28% 10,51% 6,51% 10,61% 4,43% 8,63% 6,93% 8,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,47% 19,05% 15,92% 47,20% 30,05% 47,30% 15,33% 18,17% 17,80% 30,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 83,54% 97,56% 86,86% 169,89% 94,56% 165,22% 92,33% 100,98% 90,45% 141,37%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...