Visa allt om Halmstad Mekaniska Verkstad AB
Visa allt om Halmstad Mekaniska Verkstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 20 918 26 232 35 125 26 199 29 480 31 546 32 602 18 898 50 636 45 021
Övrig omsättning - 82 156 334 316 174 18 35 84 192
Rörelseresultat (EBIT) -3 007 -918 1 992 -739 -128 1 828 2 860 -7 078 5 190 4 932
Resultat efter finansnetto -3 071 -962 1 910 -800 -212 1 779 2 804 -7 125 5 213 4 811
Årets resultat -2 058 3 506 8 18 869 1 348 -1 586 2 734 2 900
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 321 1 389 1 420 1 508 1 642 5 108 4 725 5 065 5 459 2 269
Omsättningstillgångar 7 237 9 659 13 441 9 764 10 376 10 251 9 582 9 036 15 299 21 996
Tillgångar 10 558 11 048 14 861 11 272 12 017 15 358 14 307 14 101 20 758 24 265
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 664 4 822 5 539 5 033 5 025 8 708 7 838 6 490 8 077 6 343
Obeskattade reserver 0 1 013 0 794 1 624 1 899 1 442 0 5 540 4 234
Avsättningar (tkr) 0 0 1 988 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 198 1 037 1 339 1 185 874 0 747 3 214 0 1 181
Kortfristiga skulder 3 696 4 176 5 994 4 259 4 494 4 752 4 280 4 397 7 142 12 507
Skulder och eget kapital 10 558 11 048 14 861 11 272 12 017 15 358 14 307 14 101 20 758 24 265
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 128 1 164 - 2 204 1 346 1 215 1 331 1 791 1 545
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 730 7 527 8 213 6 339 6 742 6 345 8 026 9 419 9 434
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 3 685 3 349 3 297 3 066 3 105 2 937 4 057 5 499 4 641
Utdelning till aktieägare 0 0 720 0 0 3 700 0 0 0 1 000
Omsättning 20 918 26 314 35 281 26 533 29 796 31 720 32 620 18 933 50 720 45 213
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 23 25 23 23 20 18 20 31 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 162 1 141 1 405 1 139 1 282 1 577 1 811 945 1 633 1 364
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 596 550 487 505 508 567 591 679 521 482
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 939 -830 2 080 -507 184 2 143 3 234 -6 655 5 518 5 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,26% -25,32% 34,07% -11,13% -6,55% -3,24% 72,52% -62,68% 12,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,36% -8,21% 13,48% -6,41% -0,90% 12,01% 20,26% -50,03% 25,48% 20,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,31% -3,46% 5,71% -2,76% -0,37% 5,85% 8,89% -37,33% 10,45% 10,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,36% 62,36% 55,07% 63,18% 59,69% 58,76% 58,92% 69,02% 59,10% 58,93%
Rörelsekapital/omsättning 16,93% 20,90% 21,20% 21,01% 19,95% 17,43% 16,26% 24,55% 16,11% 21,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,70% 50,80% 37,27% 50,14% 51,78% 65,81% 62,21% 46,03% 58,13% 38,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,15% 98,16% 136,95% 101,55% 109,59% 90,40% 100,12% 81,81% 125,78% 109,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...