Visa allt om B. Sebesta AB
Visa allt om B. Sebesta AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 447 2 179 2 706 2 449 0 0
Övrig omsättning - - - - 735 87 107 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -56 -108 -339 415 870 1 156 666 -10 -21
Resultat efter finansnetto -61 42 10 -237 479 895 1 157 682 -8 -33
Årets resultat 5 106 33 1 261 555 636 392 -8 -33
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 49 55 0 279 514 688 378 0 0
Omsättningstillgångar 2 280 2 502 2 618 2 962 3 376 3 125 2 494 2 083 75 91
Tillgångar 2 323 2 551 2 673 2 962 3 655 3 639 3 182 2 461 75 91
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 002 2 153 2 203 2 320 2 592 2 459 2 048 1 820 61 69
Obeskattade reserver 276 351 446 479 720 600 464 173 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 48 24 163 343 581 669 468 14 22
Skulder och eget kapital 2 323 2 551 2 673 2 962 3 655 3 639 3 182 2 461 75 91
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 0 107 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 68 209 230 228 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 0 8 28 53 122 123 157 0 0
Utdelning till aktieägare 156 156 156 150 144 128 144 408 0 0
Omsättning 0 0 0 0 1 182 2 266 2 813 2 449 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 1 2 2 2 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 224 1 090 1 353 1 225 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 28 67 170 192 255 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 -50 -104 -252 501 1 044 1 304 820 -10 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -79,49% -19,48% 10,49% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 13,24% 24,68% 36,74% 28,73% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 108,28% 41,21% 43,20% 28,87% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 93,29% 85,13% 82,93% 85,01% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - 678,52% 116,75% 67,44% 65,95% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,45% 95,13% 95,43% 90,24% 85,43% 79,73% 75,11% 79,02% 81,33% 75,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 5 066,67% 5 212,50% 10 908,33% 1 817,18% 984,26% 537,87% 372,80% 445,09% 535,71% 413,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...