Visa allt om El Supply i Ed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 67 290 54 906 49 136 54 816 59 071 46 369 42 156 45 901 49 904 52 461
Övrig omsättning 1 268 169 325 108 26 274 217 160 440 0
Rörelseresultat (EBIT) 5 022 4 590 3 308 2 376 4 940 3 691 2 680 3 300 6 517 7 013
Resultat efter finansnetto 4 984 4 798 2 512 2 510 5 198 4 149 2 980 3 438 7 037 7 349
Årets resultat 3 787 3 979 1 915 2 045 3 616 3 288 2 330 3 646 5 458 6 771
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 156 5 922 9 037 6 776 7 513 5 301 5 452 5 664 4 376 4 481
Omsättningstillgångar 37 698 22 695 20 001 26 546 26 497 17 665 17 330 16 833 20 852 22 208
Tillgångar 45 853 28 616 29 038 33 322 34 010 22 965 22 783 22 497 25 228 26 689
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 178 16 162 14 192 13 574 14 812 13 604 12 724 13 571 13 605 12 277
Obeskattade reserver 2 512 2 224 2 424 700 800 250 314 314 1 589 1 587
Avsättningar (tkr) 0 115 1 500 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 570 866 3 641 3 383 4 158 3 750 4 350 4 950 5 200 6 800
Kortfristiga skulder 19 594 9 250 7 282 15 665 14 239 5 361 5 395 3 661 4 835 6 026
Skulder och eget kapital 45 853 28 616 29 038 33 322 34 010 22 965 22 783 22 497 25 228 26 689
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - 579
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 3 176 2 914 2 122
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 0 - 1 386 1 204 1 092
Utdelning till aktieägare 272 271 271 0 284 2 408 2 408 3 177 3 679 4 000
Omsättning 68 558 55 075 49 461 54 924 59 097 46 643 42 373 46 061 50 344 52 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 16 15 8 8 8 8 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 738 3 432 3 276 6 852 7 384 5 796 5 270 4 590 4 990 5 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 536 558 706 724 659 622 486 27 415
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 487 6 010 4 784 3 143 5 335 3 942 2 934 3 565 6 764 7 320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,55% 11,74% -10,36% -7,20% 27,39% 9,99% -8,16% -8,02% -4,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,25% 17,07% 11,56% 7,68% 15,41% 18,22% 14,28% 15,71% 28,31% 28,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,66% 8,90% 6,83% 4,67% 8,87% 9,03% 7,72% 7,70% 14,31% 14,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,33% 32,56% 34,94% 21,30% 23,25% 24,83% 24,71% 25,31% 22,48% 27,43%
Rörelsekapital/omsättning 26,90% 24,49% 25,89% 19,85% 20,75% 26,53% 28,31% 28,70% 32,10% 30,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,10% 62,54% 55,39% 42,37% 45,39% 60,09% 56,92% 61,41% 58,84% 50,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,92% 143,15% 156,44% 119,97% 131,15% 211,66% 203,87% 307,27% 328,05% 261,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!