Visa allt om Katrina Sport Aktiebolag
Visa allt om Katrina Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 789 396 400 387 401 341 347 367 339 416
Övrig omsättning 4 317 - - - - 32 20 - 596 -
Rörelseresultat (EBIT) 3 845 -13 -34 -3 -13 -43 -54 -75 548 -3
Resultat efter finansnetto 3 779 -78 -105 0 0 -42 -53 -34 601 5
Årets resultat 2 254 -78 -105 0 0 -42 -53 -34 599 4
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 083 4 672 5 126 868 530 725 735 446 369 1 245
Omsättningstillgångar 3 817 213 139 83 544 475 560 1 079 1 819 344
Tillgångar 7 900 4 885 5 265 951 1 074 1 200 1 296 1 525 2 188 1 589
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 797 617 695 901 1 001 1 101 1 243 1 421 1 544 1 035
Obeskattade reserver 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 495 3 770 4 100 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 663 497 470 51 73 99 53 105 643 554
Skulder och eget kapital 7 900 4 885 5 265 951 1 074 1 200 1 296 1 525 2 188 1 589
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 331 0 - - 158 149 141 105 0 50
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 100 157 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 85 0 - - 3 32 30 22 0 9
Utdelning till aktieägare 150 75 0 100 100 100 100 125 90 89
Omsättning 5 106 396 400 387 401 373 367 367 935 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 401 341 347 367 339 416
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 161 190 181 132 - 62
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 961 111 82 4 -6 -32 -43 -64 559 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 99,24% -1,00% 3,36% -3,49% 17,60% -1,73% -5,45% 8,26% -18,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,67% -0,02% -0,63% -0,11% 0,00% -3,50% -4,09% -2,23% 27,47% 0,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 487,33% -0,25% -8,25% -0,26% 0,00% -12,32% -15,27% -9,26% 177,29% 1,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,02% 83,08% 84,00% 80,36% 79,80% 76,83% 72,05% 74,66% 70,50% 69,95%
Rörelsekapital/omsättning 399,75% -71,72% -82,75% 8,27% 117,46% 110,26% 146,11% 265,40% 346,90% -50,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,74% 12,63% 13,20% 94,74% 93,20% 91,75% 95,91% 93,18% 70,57% 65,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 574,06% 38,63% 25,32% 107,84% 701,37% 446,46% 994,34% 993,33% 277,29% 54,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...