Visa allt om Ginza AB
Visa allt om Ginza AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Nettoomsättning 157 993 165 960 171 598 165 061 169 216 185 868 179 094 196 296 238 629 254 140
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 929 3 465 8 749 6 042 175 822 -6 204 -3 681 5 540 190
Resultat efter finansnetto 1 917 3 521 8 818 6 118 1 059 1 570 -4 407 -1 220 6 144 1 085
Årets resultat 1 096 1 626 4 589 3 481 2 716 1 622 -4 449 -176 4 586 298
Balansräkningar (tkr)
2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 552 5 983 10 368 11 821 11 881 16 806 17 355 9 799 11 111 12 175
Omsättningstillgångar 31 521 34 493 38 211 39 445 40 117 44 229 46 577 93 156 96 235 94 278
Tillgångar 37 073 40 476 48 579 51 266 51 998 61 035 63 932 102 955 107 346 106 453
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 974 17 878 24 252 31 663 34 382 33 666 32 044 61 640 61 845 67 259
Obeskattade reserver 5 239 4 750 3 961 1 928 344 314 366 377 1 432 1 497
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 860 17 848 20 366 17 675 17 272 27 055 31 522 40 938 44 069 37 697
Skulder och eget kapital 37 073 40 476 48 579 51 266 51 998 61 035 63 932 102 955 107 346 106 453
Löner & utdelning (tkr)
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
Löner till styrelse & VD 2 55 488 574 569 546 523 5 063 502 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 721 14 952 15 895 14 986 15 002 15 112 15 059 15 177 16 632 16 987
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 833 5 879 6 311 5 951 6 014 6 132 6 175 5 867 6 429 6 405
Utdelning till aktieägare 5 000 4 000 8 000 12 000 6 200 2 000 0 25 000 0 10 000
Omsättning 157 993 165 960 171 598 165 061 169 216 185 868 179 094 196 296 238 629 254 140
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 44 48 47 50 53 54 54 59 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 762 3 772 3 575 3 512 3 384 3 507 3 317 3 635 4 045 3 910
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 495 482 464 463 437 419 409 405 407 377
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 400 4 079 9 853 7 245 1 805 2 470 -4 788 -2 313 6 922 1 096
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,80% -3,29% 3,96% -2,46% -8,96% 3,78% -8,76% -17,74% -6,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,28% 8,90% 19,76% 12,02% 2,14% 2,69% -6,79% -1,09% 5,75% 1,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,24% 2,17% 5,59% 3,73% 0,66% 0,88% -2,43% -0,57% 2,58% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,64% 35,00% 38,06% 37,71% 34,67% 32,66% 29,58% 28,04% 28,79% 28,01%
Rörelsekapital/omsättning 9,28% 10,03% 10,40% 13,19% 13,50% 9,24% 8,41% 26,60% 21,86% 22,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,41% 53,32% 56,28% 64,70% 66,64% 55,54% 50,54% 60,14% 58,60% 64,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,77% 101,17% 83,10% 114,93% 101,77% 63,86% 44,21% 123,87% 106,46% 96,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...