Visa allt om El-Service Benny Karlsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.

Bokslutet 2013 är 9 månader.

Resultaträkning (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Nettoomsättning 16 986 17 047 14 804 14 406 15 359 14 934 15 488 14 553 15 057 12 031
Övrig omsättning 86 18 34 3 150 152 18 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 193 817 232 149 362 321 576 -30 632 209
Resultat efter finansnetto 193 817 260 211 363 381 578 -27 635 208
Årets resultat 256 471 245 196 193 240 337 219 384 109
Balansräkningar (tkr)
2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03 2013-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 860 860 860 1 201 1 139 1 141 1 083 1 118 1 180 1 276
Omsättningstillgångar 5 993 6 473 5 832 5 991 6 514 6 546 6 211 6 112 6 236 5 728
Tillgångar 6 852 7 333 6 692 7 193 7 653 7 687 7 294 7 229 7 416 7 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 410 4 454 4 283 4 338 5 306 5 239 5 127 4 917 4 824 4 568
Obeskattade reserver 510 655 445 511 561 461 390 246 556 416
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 473 59 60 60 60 60 59
Kortfristiga skulder 1 933 2 224 1 964 1 871 1 728 1 927 1 717 2 007 1 976 1 961
Skulder och eget kapital 6 852 7 333 6 692 7 193 7 653 7 687 7 294 7 229 7 416 7 004
Löner & utdelning (tkr)
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 2 329 2 260 2 081 1 683
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 917 740 778 578
Utdelning till aktieägare 300 300 0 0 300 127 127 127 127 0
Omsättning 17 072 17 065 14 838 14 409 15 509 15 086 15 506 14 553 15 057 12 031
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 831 2 841 2 467 2 058 2 194 2 133 2 213 2 079 2 151 1 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 632 580 541 473 474 462 464 430 409 323
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 193 817 232 149 364 323 611 32 736 286
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,36% 15,15% 2,76% -6,20% 2,85% -3,58% 6,42% -3,35% 25,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,82% 11,14% 3,90% 2,93% 4,74% 4,96% 7,91% -0,37% 8,56% 2,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,14% 4,79% 1,76% 1,46% 2,36% 2,55% 3,73% -0,19% 4,22% 1,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,32% 34,44% 33,01% 34,22% 33,30% 32,84% 34,31% 30,54% 33,11% 30,50%
Rörelsekapital/omsättning 23,90% 24,93% 26,13% 28,60% 31,16% 30,93% 29,02% 28,21% 28,29% 31,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,17% 67,71% 69,19% 65,85% 75,05% 72,83% 74,46% 70,67% 70,90% 69,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,12% 108,68% 86,10% 90,17% 123,61% 117,75% 119,63% 108,67% 110,58% 90,26%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!