Visa allt om Stena Bulk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Nettoomsättning 3 202 390 1 612 151 1 517 451 1 503 158 1 126 599 763 110 1 150 736 1 605 989 920 291 660 864
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 1 846 0 2 973
Rörelseresultat (EBIT) 132 663 -374 402 -79 222 -442 643 -263 906 -321 524 -189 783 405 447 6 877 -175 026
Resultat efter finansnetto 65 929 -432 475 -123 656 -786 642 -285 112 -333 666 -195 028 484 186 -5 308 -188 653
Årets resultat 28 002 -53 682 -107 425 -215 193 9 971 -33 576 80 832 254 001 -1 452 -30 643
Balansräkningar (tkr)
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 170 581 209 398 116 003 85 487 212 867 176 210 305 441 333 194 402 632 373 065
Omsättningstillgångar 6 115 404 4 114 214 2 795 636 2 670 919 1 794 655 1 035 467 1 020 343 675 390 448 339 415 546
Tillgångar 6 285 985 4 323 612 2 911 639 2 756 406 2 007 522 1 211 677 1 325 784 1 008 584 850 971 788 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 694 482 692 536 374 343 799 558 992 549 021 582 597 641 766 327 236 328 688
Obeskattade reserver 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 703
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 049
Kortfristiga skulder 5 775 146 3 840 920 2 375 265 2 412 607 1 448 530 662 656 743 187 366 819 523 735 453 171
Skulder och eget kapital 6 285 985 4 323 612 2 911 639 2 756 406 2 007 522 1 211 677 1 325 784 1 008 584 850 971 788 611
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD 4 904 3 929 5 513 5 270 4 885 4 378 4 003 3 453 3 399 4 016
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 696 27 803 34 368 31 945 27 449 32 545 20 248 19 311 23 546 25 111
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 29 948 26 137 25 296 27 933 21 544 19 913 19 709 20 767 16 296 12 693
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0
Omsättning 3 202 390 1 612 151 1 517 451 1 503 158 1 126 599 763 110 1 150 736 1 607 835 920 291 663 837
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 32 29 29 30 27 31 23 28 29
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 103 303 50 380 52 326 51 833 37 553 28 263 37 121 69 826 32 868 22 788
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 566 1 808 2 247 2 246 1 796 2 105 1 418 1 893 1 544 1 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 926 -374 132 -78 941 -442 503 -263 906 -321 524 -189 523 405 699 7 086 -174 817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 98,64% 6,24% 0,95% 33,42% 47,63% -33,69% -28,35% 74,51% 39,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,36% -8,17% -1,79% -22,81% -12,32% -26,07% -14,13% 48,83% 1,17% -22,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,56% -21,90% -3,43% -41,82% -21,95% -41,39% -16,27% 30,67% 1,08% -26,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 8,91% -17,85% 0,69% -22,10% -14,41% -28,66% -8,84% 30,27% 11,14% -13,59%
Rörelsekapital/omsättning 10,63% 16,95% 27,70% 17,18% 30,72% 48,85% 24,09% 19,21% -8,19% -5,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,13% 11,16% 18,42% 12,47% 27,84% 45,31% 43,94% 63,63% 38,45% 41,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,89% 107,12% 117,70% 110,71% 123,89% 154,71% 132,39% 175,05% 84,83% 89,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!