Visa allt om Nysätra Byggservice Aktiebolag
Visa allt om Nysätra Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 86 90 534 1 034 1 731 3 153 4 243 2 990 3 387 2 188
Övrig omsättning 54 33 58 - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -36 -12 55 84 138 269 172 112 460 -215
Resultat efter finansnetto -40 -14 53 81 133 262 166 109 366 -434
Årets resultat -40 3 39 72 147 146 1 60 135 -237
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 20 36 53 85 42 76 118 152 287
Omsättningstillgångar 160 155 231 517 935 995 1 184 961 1 542 889
Tillgångar 160 175 267 570 1 020 1 037 1 260 1 079 1 694 1 176
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 120 123 160 200 277 269 124 203 642 508
Obeskattade reserver 0 0 17 14 31 100 40 228 210 71
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
Kortfristiga skulder 39 53 89 356 678 667 1 096 648 790 598
Skulder och eget kapital 160 175 267 570 1 020 1 037 1 260 1 079 1 694 1 176
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 487 528 530 545 525
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 20 21 186 463 550 636 484 603 623 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - 23 88 160 485 452 452 468 418
Utdelning till aktieägare 0 0 40 78 150 140 0 80 500 0
Omsättning 140 123 592 1 034 1 741 3 153 4 243 2 990 3 387 2 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 86 90 534 517 866 788 1 061 748 847 547
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 19 - 211 280 342 407 372 403 419 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -20 4 72 116 168 303 214 158 508 -164
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,44% -83,15% -48,36% -40,27% -45,10% -25,69% 41,91% -11,72% 54,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,50% -6,86% 20,97% 14,74% 13,73% 25,94% 13,65% 10,47% 22,08% -36,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -41,86% -13,33% 10,49% 8,12% 8,09% 8,53% 4,05% 3,78% 11,04% -19,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,26% 75,56% 77,53% 66,05% 70,94% 63,81% 54,56% 70,50% 71,66% 72,85%
Rörelsekapital/omsättning 140,70% 113,33% 26,59% 15,57% 14,85% 10,40% 2,07% 10,47% 22,20% 13,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,00% 70,29% 64,89% 36,90% 29,40% 33,05% 12,18% 34,03% 46,82% 47,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 410,26% 292,45% 259,55% 121,07% 121,53% 111,54% 105,66% 89,81% 143,42% 86,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...