Visa allt om Umeå Första Sotningsdistrikt Aktiebolag
Visa allt om Umeå Första Sotningsdistrikt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 150 7 287 8 084 7 420 5 647 6 592 5 629 5 362 5 501 4 235
Övrig omsättning 59 12 144 62 30 37 - 35 85 93
Rörelseresultat (EBIT) 1 775 1 004 1 511 1 152 439 1 071 742 761 1 297 543
Resultat efter finansnetto 1 835 1 067 1 487 1 173 477 1 068 734 720 1 464 556
Årets resultat 1 419 1 186 1 077 639 270 790 471 543 1 021 353
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 231 2 075 529 176 232 323 416 191 485 342
Omsättningstillgångar 3 567 2 231 3 441 3 028 2 128 2 394 1 420 1 449 3 551 2 783
Tillgångar 5 798 4 306 3 970 3 204 2 360 2 717 1 836 1 640 4 036 3 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 321 3 252 2 566 1 688 1 349 1 379 889 668 2 870 2 200
Obeskattade reserver 150 144 611 531 230 129 140 58 121 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 327 909 793 984 780 1 209 808 914 1 045 835
Skulder och eget kapital 5 798 4 306 3 970 3 204 2 360 2 717 1 836 1 640 4 036 3 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 747 725 487 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 3 477 2 875 3 209 2 772 2 305 2 394 1 343 1 334 1 383 1 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 421 1 147 1 248 1 019 840 1 070 734 796 738 614
Utdelning till aktieägare 2 000 350 500 200 100 300 300 250 2 745 350
Omsättning 9 209 7 299 8 228 7 482 5 677 6 629 5 629 5 397 5 586 4 328
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 7 7 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 832 729 808 1 060 807 942 938 894 786 605
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 416 455 556 454 506 483 481 382 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 938 1 145 1 615 1 208 527 1 164 883 864 1 468 704
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,57% -9,86% 8,95% 31,40% -14,34% 17,11% 4,98% -2,53% 29,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,70% 24,78% 38,16% 36,67% 20,21% 39,53% 40,52% 49,57% 36,27% 17,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,09% 14,64% 18,74% 15,84% 8,45% 16,29% 13,22% 15,16% 26,61% 13,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,11% 94,25% 92,65% 89,20% 88,01% 88,87% 89,52% 91,96% 95,86% 94,12%
Rörelsekapital/omsättning 24,48% 18,14% 32,76% 27,55% 23,87% 17,98% 10,87% 9,98% 45,56% 46,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,54% 78,13% 76,64% 64,90% 64,34% 54,25% 54,04% 43,28% 73,27% 72,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 268,80% 245,43% 433,92% 307,72% 272,82% 198,01% 175,74% 158,53% 339,81% 333,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...