Visa allt om B M Lindahl Aktiebolag
Visa allt om B M Lindahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 292 2 514 2 167 2 999 3 292 3 632 3 489 3 359 3 136 4 159
Övrig omsättning 55 - - 20 - 9 182 16 - 1
Rörelseresultat (EBIT) 51 197 59 517 147 486 350 63 57 404
Resultat efter finansnetto 44 188 -17 513 130 470 331 55 70 381
Årets resultat 35 120 3 313 96 261 200 39 42 223
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 614 1 417 1 194 1 421 1 157 1 019 672 284 237 281
Omsättningstillgångar 1 757 1 775 1 965 1 794 1 914 2 798 2 081 2 106 2 229 2 473
Tillgångar 3 370 3 192 3 159 3 214 3 071 3 817 2 753 2 390 2 466 2 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 135 2 120 2 020 2 037 1 744 1 668 1 417 1 227 1 198 1 165
Obeskattade reserver 482 485 453 495 387 397 284 227 227 218
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 754 587 687 682 940 1 752 1 052 937 1 042 1 370
Skulder och eget kapital 3 370 3 192 3 159 3 214 3 071 3 817 2 753 2 390 2 466 2 753
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 500 500 530 483 276 407 571
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 397 333 300 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 145 117 106 154 156 148 153 99 142 187
Utdelning till aktieägare 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10
Omsättning 1 347 2 514 2 167 3 019 3 292 3 641 3 671 3 375 3 136 4 160
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 292 2 514 2 167 2 999 3 292 3 632 3 489 1 680 1 568 2 080
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 450 410 659 698 678 616 191 276 381
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 140 274 136 560 214 546 412 143 132 479
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,61% 16,01% -27,74% -8,90% -9,36% 4,10% 3,87% 7,11% -24,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,51% 6,17% 1,87% 16,15% 5,54% 13,23% 12,75% 2,72% 3,49% 14,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,95% 7,84% 2,72% 17,31% 5,16% 13,90% 10,06% 1,94% 2,74% 9,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,01% 44,23% 41,99% 51,42% 40,95% 42,84% 33,08% 26,17% 33,00% 35,39%
Rörelsekapital/omsättning 77,63% 47,26% 58,98% 37,08% 29,59% 28,80% 29,49% 34,80% 37,85% 26,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,51% 78,27% 75,13% 75,39% 66,08% 51,36% 59,07% 58,34% 55,21% 48,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,62% 256,73% 186,61% 172,29% 120,21% 95,95% 121,67% 122,95% 123,13% 123,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...