Visa allt om TV4 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 4 448 762 4 292 413 4 222 062 4 189 752 4 031 575 3 860 844 3 525 392 2 777 898 2 464 944 2 781 192
Övrig omsättning 69 931 94 224 98 024 42 782 272 367 - 18 105 128 327 - -
Rörelseresultat (EBIT) 995 294 693 775 654 800 630 817 912 893 501 767 383 796 568 635 321 214 587 213
Resultat efter finansnetto 976 449 679 810 632 353 560 566 -1 008 285 327 834 254 811 465 177 186 314 524 342
Årets resultat -2 820 4 252 -45 684 -42 616 -1 933 951 384 634 242 234 381 065 149 592 369 820
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 176 652 243 956 303 737 165 243 975 900 2 767 236 2 708 649 2 692 604 3 376 725 3 483 389
Omsättningstillgångar 2 916 615 2 668 384 2 522 465 3 971 691 5 480 281 3 234 619 3 460 294 3 084 078 2 091 576 2 840 265
Tillgångar 3 093 267 2 912 340 2 826 202 4 136 934 6 456 181 6 001 855 6 168 943 5 776 682 5 468 301 6 323 654
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 512 962 525 328 492 619 494 981 492 980 492 756 492 756 661 335 494 127 492 756
Obeskattade reserver 6 986 7 921 10 970 15 174 10 817 75 430 279 518 354 689 354 130 373 714
Avsättningar (tkr) 55 732 57 565 59 123 57 347 40 736 41 399 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 723 634 2 050 424 3 975 632 0 0 26 228 52 050 54 172
Kortfristiga skulder 2 517 587 2 321 526 1 539 856 1 519 008 1 936 016 5 392 270 5 396 669 4 734 430 4 567 994 5 403 012
Skulder och eget kapital 3 093 267 2 912 340 2 826 202 4 136 934 6 456 181 6 001 855 6 168 943 5 776 682 5 468 301 6 323 654
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 4 926 10 293 6 066 5 874 4 268 4 788 25 814 28 789 29 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 5 344 836 2 214 8 087 2 180 -
Löner till övriga anställda 159 017 265 677 328 169 310 188 279 688 222 563 339 889 313 927 332 758 317 153
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 12 739 3 329 - 10 994 5 646 -
Sociala kostnader 85 495 174 996 174 646 161 111 141 296 111 628 167 851 173 524 161 286 161 560
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 168 000 0 0
Omsättning 4 518 693 4 386 637 4 320 086 4 232 534 4 303 942 3 860 844 3 543 497 2 906 225 2 464 944 2 781 192
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 204 366 475 451 410 330 566 575 617 603
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 21 808 11 728 8 889 9 290 9 833 11 700 6 229 4 831 3 995 4 612
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 240 1 217 1 121 1 105 1 074 1 026 906 893 847 842
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 091 465 805 870 673 574 650 283 931 123 519 814 407 518 594 034 371 338 635 612
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,64% 1,67% 0,77% 3,92% 4,42% 9,52% 26,91% 12,70% -11,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,22% 23,94% 23,29% 15,45% -13,49% 8,38% 6,37% 10,83% 6,33% 10,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,40% 16,25% 15,59% 15,26% -21,60% 13,03% 11,14% 22,53% 14,04% 23,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 43,27% 40,55% 38,93% 100,00% 24,90% 25,68% 32,95% 28,48% 36,03%
Rörelsekapital/omsättning 8,97% 8,08% 23,27% 58,54% 87,91% -55,89% -54,93% -59,41% -100,47% -92,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 16,76% 18,25% 17,73% 12,25% 7,77% 9,14% 11,33% 15,97% 13,81% 12,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,24% 88,82% 120,11% 190,19% 231,02% 41,55% 43,09% 45,61% 27,41% 41,18%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...