Visa allt om Anders Hjernberg Aktiebolag
Visa allt om Anders Hjernberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 6 815 664 4 175 2 964 2 542 2 311 1 060 7 831 2 225 4 821
Övrig omsättning 9 - - 101 - - - - - 27
Rörelseresultat (EBIT) -553 166 1 341 759 253 -277 205 642 128 656
Resultat efter finansnetto 480 1 235 2 354 1 300 938 417 642 1 436 1 243 2 057
Årets resultat 374 1 337 2 082 1 012 516 231 959 1 030 662 1 473
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 6 471 6 471 1 049 1 037
Omsättningstillgångar 12 523 20 523 21 996 20 516 19 602 19 134 21 705 20 656 25 247 24 533
Tillgångar 17 923 25 923 27 396 25 916 25 002 24 534 28 176 27 126 26 296 25 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 318 16 944 15 607 13 525 12 513 11 997 11 766 11 307 10 277 9 615
Obeskattade reserver 335 335 814 1 130 1 130 895 795 1 285 1 257 941
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 270 8 644 10 975 11 260 11 359 11 642 15 615 14 535 14 763 15 014
Skulder och eget kapital 17 923 25 923 27 396 25 916 25 002 24 534 28 176 27 126 26 296 25 570
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 824 664 4 175 3 065 2 542 2 311 1 060 7 831 2 225 4 848
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -553 166 1 341 759 253 -277 205 642 128 656
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 926,36% -84,10% 40,86% 16,60% 10,00% 118,02% -86,46% 251,96% -53,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,38% 5,42% 9,38% 6,61% 5,42% 3,45% 4,34% 5,30% 4,73% 8,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,89% 211,45% 61,56% 57,79% 53,27% 36,61% 115,28% 18,35% 55,96% 42,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 26,20% 32,14% 22,20% 100,00% -9,87% 100,00% 8,21% 5,75% 13,19%
Rörelsekapital/omsättning 179,79% 1 789,01% 263,98% 312,28% 324,27% 324,19% 574,53% 78,16% 471,19% 197,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,08% 66,37% 59,29% 55,59% 53,38% 51,59% 43,84% 45,17% 42,52% 40,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 641,48% 29,25% 44,40% 33,27% 18,94% 16,72% 22,43% 14,67% 14,76% 20,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...