Visa allt om Diamyd Medical Aktiebolag
Visa allt om Diamyd Medical Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 726 922 757 513 443 100 259 50 733 15 077 601
Övrig omsättning 93 113 286 699 116 65 1 086 2 091 14 523 849
Rörelseresultat (EBIT) -44 036 -25 520 -32 059 -21 568 -16 732 -13 032 -16 809 -97 085 -88 853 -71 888
Resultat efter finansnetto -43 953 -25 555 -32 008 -21 397 -16 034 -12 633 -16 294 -99 338 -88 845 -71 828
Årets resultat -43 953 -25 555 -32 008 -21 397 -16 034 -12 633 -16 242 -45 775 -86 863 -71 828
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 789 7 573 4 827 16 141 13 811 724 146 811 225 088 14 943 5 738
Omsättningstillgångar 47 191 91 073 32 951 30 504 37 214 67 093 23 558 12 053 22 718 11 484
Tillgångar 54 981 98 647 37 778 46 645 51 025 67 817 170 370 237 141 37 661 17 222
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 011 86 666 29 263 39 524 44 165 60 293 163 536 179 557 1 000 1 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 609 2 591 3 210 0 0 0 782 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 806 841 795 0 584 14 193 0
Kortfristiga skulder 10 361 9 390 5 305 6 315 6 019 6 729 6 051 57 000 22 468 16 222
Skulder och eget kapital 54 981 98 647 37 778 46 645 51 025 67 817 170 370 237 141 37 661 17 222
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD 1 843 2 028 1 611 2 079 1 804 2 086 3 649 3 205 3 288 2 955
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 590 3 266 3 816 3 414 2 769 2 703 4 025 11 632 7 153 5 075
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 386 2 249 2 179 2 134 2 316 2 387 4 071 12 353 6 331 4 667
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 819 1 035 1 043 1 212 559 165 1 345 52 824 29 600 1 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 7 6 7 7 10 19 14 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 121 184 108 86 63 14 26 2 670 1 077 55
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 305 1 406 1 096 1 228 959 747 833 2 116 1 889 1 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -43 905 -25 414 -18 410 -21 542 -16 624 -12 877 -16 623 -96 889 -88 757 -71 801
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,26% 21,80% 47,56% 15,80% 343,00% -61,39% -99,49% 236,49% 2 408,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -79,57% -25,84% -84,73% -45,87% -31,42% -18,63% -9,56% -40,92% -235,90% -417,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6 026,31% -2 764,43% -4 228,27% -4 170,96% -3 619,41% -12 633,00% -6 291,51% -191,25% -589,26% -11 950,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 073,00% 8 859,33% 3 652,05% 4 715,20% 7 041,76% 60 364,00% 6 759,46% -88,60% 1,66% -788,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,23% 87,85% 77,46% 84,73% 86,56% 88,91% 95,99% 75,72% 2,66% 5,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 455,47% 969,89% 621,13% 483,04% 618,28% 997,07% 389,32% 21,15% 101,11% 70,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...