Visa allt om INNERWELL Consulting Aktiebolag
Visa allt om INNERWELL Consulting Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 219 1 272 327 345 545 668 1 026 1 189 1 690 787
Övrig omsättning 21 - - 3 17 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 273 80 101 267 376 562 519 327 12
Resultat efter finansnetto -45 273 61 0 119 -222 549 511 372 230
Årets resultat 62 258 135 -16 9 -313 318 233 193 237
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 252 299 346 314 228 827 576 609 532
Omsättningstillgångar 1 726 1 460 1 196 1 878 1 374 1 643 1 376 1 609 1 180 1 155
Tillgångar 1 741 1 712 1 495 2 224 1 688 1 871 2 203 2 185 1 789 1 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 589 527 269 134 150 241 854 796 656 552
Obeskattade reserver 229 353 419 530 545 494 497 384 241 144
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 923 831 807 1 560 994 1 136 853 1 005 893 991
Skulder och eget kapital 1 741 1 712 1 495 2 224 1 688 1 871 2 203 2 185 1 789 1 687
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 100 220 165 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 640 564 0 0 0 0 0 0 264 22
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 298 179 2 3 3 3 13 25 106 138
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 300 260 92 86
Omsättning 1 240 1 272 327 348 562 668 1 026 1 189 1 690 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 610 636 327 345 545 668 1 026 1 189 845 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 376 4 16 10 14 126 258 272 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 320 127 148 303 406 592 552 357 80
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,17% 288,99% -5,22% -36,70% -18,41% -34,89% -13,71% -29,64% 114,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,49% 16,00% 5,48% 5,04% 16,17% 20,31% 25,69% 24,12% 21,02% 13,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,27% 21,54% 25,08% 32,46% 50,09% 56,89% 55,17% 44,32% 22,25% 29,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,87% 49,45% 118,96% 92,17% 69,72% 75,90% 50,97% 50,80% 16,98% 20,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,09% 46,87% 39,85% 23,59% 32,68% 32,34% 55,39% 49,08% 46,37% 38,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,00% 175,69% 148,20% 120,38% 138,23% 144,63% 161,31% 160,10% 132,14% 116,55%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...