Visa allt om Palooka Music AB
Visa allt om Palooka Music AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 341 18 17 18 50 111 36 296 443 119
Övrig omsättning - - 29 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 485 -53 -4 -71 -44 -34 -56 97 208 83
Resultat efter finansnetto 658 -13 90 117 92 -87 12 127 194 82
Årets resultat 376 26 131 117 92 -61 57 82 111 57
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 202 481 464 674 555 471 658 894 821 788
Omsättningstillgångar 1 645 109 114 8 130 200 232 171 292 128
Tillgångar 1 847 591 578 683 685 671 890 1 065 1 112 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 827 422 521 507 512 489 650 693 691 637
Obeskattade reserver 573 0 40 24 24 24 50 95 70 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 92 116 140 164 176 185 198
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 447 168 17 60 34 18 26 102 166 51
Skulder och eget kapital 1 847 591 578 683 685 671 890 1 065 1 112 916
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 56 38 0 10 54 6 30 40 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 20 28 11 8
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 25 26 5 33 59
Utdelning till aktieägare 480 300 125 117 122 70 100 100 80 57
Omsättning 1 341 18 46 18 50 111 36 296 443 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 671 18 17 18 50 111 36 99 222 60
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 64 38 18 11 55 46 21 26 12
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 491 -53 -4 -69 -44 -34 -53 104 213 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7 350,00% - -5,56% -64,00% -54,95% 208,33% -87,84% -33,18% 272,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,63% -2,20% 15,92% 17,28% 13,43% -4,02% 1,35% 12,86% 20,41% 13,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,07% -72,22% 541,18% 655,56% 184,00% -24,32% 33,33% 46,28% 51,24% 103,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 71,28% 67,04% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 89,34% -327,78% 570,59% -288,89% 192,00% 163,96% 572,22% 23,31% 28,44% 64,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,97% 71,40% 95,54% 76,97% 77,33% 75,51% 77,17% 71,64% 66,67% 71,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 368,01% 64,88% 670,59% 13,33% 382,35% 1 111,11% 892,31% 167,65% 175,90% 250,98%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...