Visa allt om Gryta Livs Aktiebolag
Visa allt om Gryta Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 143 018 140 095 138 874 136 799 126 482 118 967 117 570 114 740 112 258 107 191
Övrig omsättning - - - - - - 1 620 1 913 1 415 1 414
Rörelseresultat (EBIT) 6 174 6 089 6 526 5 021 5 312 4 320 4 986 3 090 2 382 2 221
Resultat efter finansnetto 5 745 5 596 6 129 4 648 4 839 4 129 4 959 3 135 2 355 2 116
Årets resultat 4 762 5 409 5 542 2 508 2 622 2 887 3 936 1 978 2 149 1 264
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 874 4 659 4 044 5 257 6 931 6 668 6 032 4 347 4 900 5 579
Omsättningstillgångar 18 591 16 163 16 105 14 194 12 766 12 218 10 651 9 013 6 383 5 455
Tillgångar 22 466 20 821 20 149 19 451 19 697 18 886 16 683 13 360 11 283 11 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 380 8 618 6 209 2 667 6 659 6 536 5 650 3 214 2 736 1 587
Obeskattade reserver 1 638 2 038 3 430 4 447 3 255 2 055 1 906 2 339 1 979 2 629
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 447 10 165 10 511 12 338 9 784 10 293 9 127 7 807 6 568 6 818
Skulder och eget kapital 22 466 20 821 20 149 19 451 19 697 18 886 16 683 13 360 11 283 11 034
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 815 768 788 977 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 266 13 814 13 267 12 696 11 936 9 746 9 744 9 213 8 620 8 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 678 4 709 4 641 4 617 4 153 3 809 2 825 3 261 3 389 3 490
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 6 500 2 500 2 000 1 500 1 500 1 000
Omsättning 143 018 140 095 138 874 136 799 126 482 118 967 119 190 116 653 113 673 108 605
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 38 37 37 36 34 34 37 37 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 667 3 687 3 753 3 697 3 513 3 499 3 458 3 101 3 034 3 063
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 487 484 468 447 423 400 371 362 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 753 7 706 7 899 6 614 7 003 5 747 6 164 4 836 4 200 4 571
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,09% 0,88% 1,52% 8,16% 6,32% 1,19% 2,47% 2,21% 4,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,52% 29,29% 33,11% 26,62% 27,42% 22,87% 29,93% 23,69% 21,47% 20,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,32% 4,35% 4,80% 3,78% 4,27% 3,63% 4,25% 2,76% 2,16% 2,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,08% 20,70% 19,92% 19,12% 19,74% 19,08% 26,80% 25,74% 25,86% 25,81%
Rörelsekapital/omsättning 5,69% 4,28% 4,03% 1,36% 2,36% 1,62% 1,30% 1,05% -0,16% -1,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,89% 49,03% 44,09% 30,56% 45,99% 42,63% 42,29% 36,66% 36,88% 31,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 151,12% 132,79% 128,02% 94,25% 101,86% 92,21% 88,34% 83,40% 62,20% 46,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...