Visa allt om El-Tjänst i Runtuna Aktiebolag
Visa allt om El-Tjänst i Runtuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 096 1 964 1 735 1 740 1 255 1 154 850 750 615 634
Övrig omsättning - 18 - 10 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 94 38 42 125 -37 48 -27 28 -121
Resultat efter finansnetto 74 81 27 35 112 -48 39 -37 18 -129
Årets resultat 74 81 27 35 112 -48 39 -37 18 -129
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 27 52 67 5 19 34 48 79 31
Omsättningstillgångar 603 343 216 184 164 71 122 109 132 115
Tillgångar 618 370 268 251 169 90 155 157 211 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 84 3 -24 -58 -170 -123 -162 -125 -143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 69 129 81 76 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 360 217 135 194 152 260 278 319 336 288
Skulder och eget kapital 618 370 268 251 169 90 155 157 211 146
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 161 901 830 769 505 477 305 258 171 183
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 343 196 180 181 125 130 94 81 57 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 096 1 982 1 735 1 750 1 255 1 154 850 750 615 634
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 774 655 578 580 628 577 850 750 615 634
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 370 343 318 319 307 402 343 243 240
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 108 54 53 140 -22 63 -12 51 -105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,64% 13,20% -0,29% 38,65% 8,75% 35,76% 13,33% 21,95% -3,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,94% 25,41% 14,55% 17,13% 73,96% -41,11% 30,97% -17,20% 13,27% -82,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,58% 4,79% 2,25% 2,47% 9,96% -3,21% 5,65% -3,60% 4,55% -18,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,27% 66,90% 74,18% 67,70% 75,94% 70,02% 65,88% 71,87% 75,12% 70,03%
Rörelsekapital/omsättning 7,85% 6,42% 4,67% -0,57% 0,96% -16,38% -18,35% -28,00% -33,17% -27,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,57% 22,70% 1,12% -9,56% -34,32% -188,89% -79,35% -103,18% -59,24% -97,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 98,06% 53,92% 80,00% 63,92% 82,24% 15,77% 17,99% 22,88% 19,64% 14,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...