Visa allt om JenCas Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 9 527 10 155 12 185 11 591 11 279 7 916 11 597 10 910 10 448 10 096
Övrig omsättning 233 2 044 0 0 109 932 1 109 0 194 41
Rörelseresultat (EBIT) 49 2 361 1 735 2 591 2 433 2 968 3 926 2 595 2 438 3 055
Resultat efter finansnetto -1 042 1 359 923 1 870 1 623 2 302 2 516 606 92 631
Årets resultat 443 1 106 417 829 1 277 1 997 1 508 965 396 319
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 67 001 66 831 65 769 59 379 61 509 63 811 67 952 69 847 68 030 69 853
Omsättningstillgångar 7 002 2 767 9 299 4 416 7 273 7 910 7 670 7 560 1 817 2 613
Tillgångar 74 004 69 598 75 067 63 794 68 782 71 721 75 622 77 407 69 847 72 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 346 8 903 11 827 5 651 9 952 9 675 9 678 8 170 7 601 7 524
Obeskattade reserver 2 776 4 028 4 056 3 788 3 557 3 682 3 610 3 312 3 954 3 957
Avsättningar (tkr) 3 582 4 072 3 050 1 617 1 576 1 465 1 667 1 667 1 592 1 953
Långfristiga skulder 56 275 48 930 51 275 48 712 50 150 51 651 56 541 58 986 52 591 54 950
Kortfristiga skulder 4 024 3 664 4 859 4 027 3 547 5 248 4 126 5 272 4 109 4 082
Skulder och eget kapital 74 004 69 598 75 067 63 794 68 782 71 721 75 622 77 407 69 847 72 466
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 5 131 1 000 2 000 0 396 319
Omsättning 9 760 12 199 12 185 11 591 11 388 8 848 12 706 10 910 10 642 10 137
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - - 0 - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 527 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 673 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 245 4 511 5 046 4 410 4 367 4 067 6 109 4 749 4 486 5 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,18% -16,66% 5,12% 2,77% 42,48% -31,74% 6,30% 4,42% 3,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,07% 3,41% 2,34% 4,13% 3,57% 4,14% 5,21% 3,36% 3,12% 4,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,55% 23,37% 14,43% 22,72% 21,76% 37,53% 33,96% 23,87% 20,88% 30,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,26% -8,83% 36,44% 3,36% 33,03% 33,63% 30,56% 20,97% -21,94% -14,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,85% 17,31% 19,97% 13,49% 18,50% 17,49% 16,52% 13,89% 15,05% 14,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 169,91% 72,24% 188,68% 105,89% 200,62% 147,96% 181,14% 139,17% 37,92% 58,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!