Visa allt om Kalmar Telesystem Aktiebolag
Visa allt om Kalmar Telesystem Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 271 10 767 12 529 12 531 12 557 9 753 6 669 6 258 10 052 9 106
Övrig omsättning - 80 - - - 21 - - 18 -
Rörelseresultat (EBIT) 784 344 951 863 970 1 089 211 -640 29 -193
Resultat efter finansnetto 771 327 938 846 959 1 052 156 -695 -43 -279
Årets resultat 455 173 549 485 516 987 156 -695 -43 -279
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 39 106 154 149 187 11 27 50 108
Omsättningstillgångar 3 212 3 618 4 666 4 357 4 363 3 544 2 155 2 055 2 792 2 804
Tillgångar 3 275 3 656 4 772 4 511 4 512 3 731 2 166 2 082 2 842 2 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 901 445 1 473 1 524 1 539 1 308 322 165 575 618
Obeskattade reserver 1 005 823 738 514 295 46 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 6 24 20 20 35 0 0 0 15
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 117 183 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 369 2 382 2 537 2 454 2 658 2 225 1 662 1 917 2 267 2 279
Skulder och eget kapital 3 275 3 656 4 772 4 511 4 512 3 731 2 166 2 082 2 842 2 912
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 709 1 054 1 177 986
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 956 3 151 3 413 2 965 2 628 1 417 1 647 1 440 1 575
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 988 1 056 1 224 1 089 940 761 915 934 966
Utdelning till aktieägare 0 0 1 200 600 500 0 0 0 0 0
Omsättning 11 271 10 847 12 529 12 531 12 557 9 774 6 669 6 258 10 070 9 106
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 9 10 9 8 7 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 252 1 346 1 392 1 253 1 395 1 219 953 782 1 117 1 012
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 364 525 482 479 463 470 445 463 427 421
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 815 369 999 909 1 008 1 102 227 -617 66 -144
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,68% -14,06% -0,02% -0,21% 28,75% 46,24% 6,57% -37,74% 10,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,97% 9,41% 19,95% 19,20% 21,70% 29,19% 9,74% -30,55% 1,23% -6,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,96% 3,19% 7,60% 6,91% 7,80% 11,17% 3,16% -10,16% 0,35% -2,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,75% 51,70% 54,62% 53,67% 51,92% 63,51% 67,07% 66,06% 52,39% 54,15%
Rörelsekapital/omsättning 16,35% 11,48% 16,99% 15,19% 13,58% 13,52% 7,39% 2,21% 5,22% 5,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,45% 29,73% 42,93% 42,67% 38,93% 35,97% 14,87% 7,93% 20,23% 21,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 118,04% 71,12% 105,16% 103,63% 96,20% 81,39% 49,70% 35,84% 63,65% 67,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...