Visa allt om Trivselköp i Guldsmedshyttan Aktiebolag
Visa allt om Trivselköp i Guldsmedshyttan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 45 774 45 905 44 102 44 313 40 625 38 726 37 690 35 722 33 474 30 738
Övrig omsättning 486 289 237 52 132 7 - - - 1 212
Rörelseresultat (EBIT) 2 748 2 736 1 501 2 080 1 649 23 2 102 924 1 218 1 162
Resultat efter finansnetto 2 750 2 740 1 507 2 047 1 600 -17 2 052 853 1 154 1 062
Årets resultat 1 976 1 521 739 1 115 816 350 1 112 430 588 676
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 864 3 815 2 961 2 686 2 998 3 297 2 265 2 399 2 100 2 220
Omsättningstillgångar 10 332 9 921 8 655 7 731 5 899 3 896 4 999 4 136 4 244 3 986
Tillgångar 14 196 13 736 11 616 10 417 8 897 7 193 7 263 6 535 6 344 6 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 184 7 208 5 987 5 448 4 533 3 867 3 516 2 405 2 274 1 687
Obeskattade reserver 3 586 3 381 2 603 2 059 1 537 1 059 1 554 1 034 795 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 548 603 1 146
Kortfristiga skulder 3 426 3 147 3 026 2 910 2 827 2 267 2 188 2 548 2 672 2 904
Skulder och eget kapital 14 196 13 736 11 616 10 417 8 897 7 193 7 263 6 535 6 344 6 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 405 380 518 313 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 674 4 723 4 636 4 374 4 279 3 634 3 278 3 187 2 971 3 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 733 1 658 1 680 1 600 1 601 1 456 1 280 1 374 1 177 1 287
Utdelning till aktieägare 2 000 0 300 200 200 150 0 0 300 0
Omsättning 46 260 46 194 44 339 44 365 40 757 38 733 37 690 35 722 33 474 31 950
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 815 3 825 3 675 4 028 3 693 3 521 3 426 3 247 3 043 2 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 532 530 526 549 538 502 451 465 408 426
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 185 3 120 1 835 2 443 2 012 331 2 362 1 170 1 406 1 388
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,29% 4,09% -0,48% 9,08% 4,90% 2,75% 5,51% 6,72% 8,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,37% 19,95% 12,98% 20,15% 18,87% 0,71% 29,00% 14,61% 20,05% 19,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,01% 5,97% 3,42% 4,74% 4,13% 0,13% 5,59% 2,67% 3,80% 3,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 23,82% 23,83% 23,74% 22,91% 23,85% 23,65% 23,54% 23,10% 22,42% 20,64%
Rörelsekapital/omsättning 15,09% 14,76% 12,76% 10,88% 7,56% 4,21% 7,46% 4,45% 4,70% 3,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,31% 71,67% 69,02% 66,87% 63,68% 64,61% 64,18% 48,19% 44,87% 32,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 259,54% 270,86% 243,75% 224,05% 157,87% 114,87% 169,06% 118,60% 121,22% 97,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...