Visa allt om WKE Lind Innovator Aktiebolag
Visa allt om WKE Lind Innovator Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 018 649 1 392 1 604 3 309 4 000 3 334 3 211 3 083 2 633
Övrig omsättning 9 - - - 60 6 - - 9 -
Rörelseresultat (EBIT) 439 9 236 266 1 382 1 451 1 099 1 125 1 142 716
Resultat efter finansnetto 440 10 258 304 1 517 1 481 1 241 1 201 1 193 720
Årets resultat 254 2 122 137 817 1 388 715 907 941 561
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 981 2 805 2 909 400 265 367 292 396 392 229
Omsättningstillgångar 2 703 2 564 3 366 5 934 6 508 5 762 5 033 4 748 4 112 3 389
Tillgångar 5 684 5 369 6 275 6 334 6 773 6 128 5 325 5 145 4 503 3 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 721 4 627 5 415 5 293 5 156 4 839 3 451 4 137 3 230 2 288
Obeskattade reserver 656 546 561 481 391 0 423 172 249 383
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 307 196 299 560 1 226 1 290 1 451 836 1 025 947
Skulder och eget kapital 5 684 5 369 6 275 6 334 6 773 6 128 5 325 5 145 4 503 3 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 617 501 361 348 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 303 271 514 504 952 812 697 658 608 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 45 31 61 66 186 340 291 268 242 253
Utdelning till aktieägare 216 160 790 0 0 500 0 1 400 0 0
Omsättning 1 027 649 1 392 1 604 3 369 4 006 3 334 3 211 3 092 2 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 509 325 696 802 1 103 1 000 1 111 1 070 1 028 878
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 174 154 291 287 386 451 509 435 405 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 561 113 340 371 1 484 1 557 1 203 1 230 1 244 801
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 56,86% -53,38% -13,22% -51,53% -17,27% 19,98% 3,83% 4,15% 17,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,72% 0,17% 4,10% 4,80% 22,41% 24,15% 23,31% 23,34% 26,47% 19,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,12% 1,39% 18,46% 18,95% 45,87% 37,00% 37,22% 37,40% 38,66% 27,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 235,36% 364,87% 220,33% 335,04% 159,63% 111,80% 107,44% 121,83% 100,13% 92,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,06% 94,11% 93,27% 89,16% 80,38% 78,97% 70,66% 82,82% 75,71% 70,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 880,46% 1 308,16% 1 125,75% 1 059,64% 530,83% 446,67% 346,86% 567,94% 401,17% 357,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...