Visa allt om Viem Invest AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 11 0 6 714 2 706 2 097 3 036 3 004 2 895 595
Övrig omsättning 147 0 50 18 206 1 037 1 064 830 1 102 930
Rörelseresultat (EBIT) -818 -1 165 -1 107 -954 -4 462 -414 940 529 1 135 -1 550
Resultat efter finansnetto -275 -41 311 -33 294 -189 071 -14 957 12 166 9 423 13 156 9 544 22 278
Årets resultat -275 -41 331 -34 916 -190 709 -15 135 12 017 9 474 12 890 8 414 22 278
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 233 704 206 773 250 010 286 385 506 867 223 993 205 794 208 270 207 876 205 983
Omsättningstillgångar 1 249 5 774 3 163 7 035 166 4 671 1 982 2 034 3 383 5 078
Tillgångar 234 953 212 547 253 173 293 419 507 033 228 664 207 776 210 304 211 259 211 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 187 602 187 878 229 209 264 125 454 833 134 922 193 390 183 331 200 441 192 048
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 708 0 978 820 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 35 700 10 700 16 100 21 520 41 900 67 807 11 324 15 275 417 763
Kortfristiga skulder 11 651 13 969 7 864 7 775 10 299 25 226 3 062 10 720 9 581 18 250
Skulder och eget kapital 234 953 212 547 253 173 293 419 507 033 228 664 207 776 210 304 211 259 211 061
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 325 761 780 978 1 025 365
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - - - - 334 -
Sociala kostnader 0 0 0 - 106 260 277 370 10 147
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 69 900 28 500 30 000 0
Omsättning 158 0 56 732 2 912 3 134 4 100 3 834 3 997 1 525
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 - 6 357 2 706 1 049 1 518 1 502 1 448 298
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 - - 457 447 512 535 710 747 261
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -818 -1 165 -1 107 -898 -4 401 135 1 547 1 200 1 684 -215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -99,16% -73,61% 29,04% -30,93% 1,07% 3,77% 386,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,23% - 8,11% 3,50% 1,33% 5,42% 4,68% 6,40% 4,65% 10,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4 818,18% - 342 350,00% 1 436,69% 249,56% 591,13% 320,49% 447,90% 339,07% 3 814,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - -233,33% 86,83% 81,37% 75,82% 72,96% 85,09% 90,88% 87,23%
Rörelsekapital/omsättning -94 563,64% - -78 350,00% -103,64% -374,46% -980,21% -35,57% -289,15% -214,09% -2 213,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,85% 88,39% 90,53% 90,02% 89,70% 59,25% 93,08% 87,54% 95,17% 90,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,72% 41,33% 40,22% 90,23% 1,42% 14,29% 28,48% 9,62% 23,10% 22,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!