Visa allt om Viem Invest AB
Visa allt om Viem Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 706 2 097 3 036 3 004 2 895 595 433 877 695 919
Övrig omsättning 206 1 037 1 064 830 1 102 930 946 1 020 930 840
Rörelseresultat (EBIT) -4 462 -414 940 529 1 135 -1 550 -749 -743 -474 -1 116
Resultat efter finansnetto -14 957 12 166 9 423 13 156 9 544 22 278 15 090 6 471 23 337 12 120
Årets resultat -15 135 12 017 9 474 12 890 8 414 22 278 15 090 6 471 23 337 12 120
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 506 867 223 993 205 794 208 270 207 876 205 983 183 214 191 118 177 290 158 879
Omsättningstillgångar 166 4 671 1 982 2 034 3 383 5 078 4 803 4 250 42 483 86 464
Tillgångar 507 033 228 664 207 776 210 304 211 259 211 061 188 017 195 368 219 773 245 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 454 833 134 922 193 390 183 331 200 441 192 048 169 692 154 602 168 131 144 794
Obeskattade reserver 0 708 0 978 820 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 41 900 67 807 11 324 15 275 417 763 0 750 750 750
Kortfristiga skulder 10 299 25 226 3 062 10 720 9 581 18 250 18 325 40 016 50 892 99 799
Skulder och eget kapital 507 033 228 664 207 776 210 304 211 259 211 061 188 017 195 368 219 773 245 343
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 325 761 780 978 1 025 365 523 588 557 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 334 - - - - -
Sociala kostnader 106 260 277 370 10 147 239 274 243 327
Utdelning till aktieägare 0 0 69 900 28 500 30 000 0 0 0 20 0
Omsättning 2 912 3 134 4 100 3 834 3 997 1 525 1 379 1 897 1 625 1 759
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 706 1 049 1 518 1 502 1 448 298 144 219 174 230
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 512 535 710 747 261 259 225 199 299
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 401 135 1 547 1 200 1 684 -215 -429 -404 -141 -785
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,04% -30,93% 1,07% 3,77% 386,55% 37,41% -50,63% 26,19% -24,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,33% 5,42% 4,68% 6,40% 4,65% 10,75% 8,18% 3,53% 14,00% 6,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 249,56% 591,13% 320,49% 447,90% 339,07% 3 814,12% 3 553,12% 785,75% 4 427,48% 1 694,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,37% 75,82% 72,96% 85,09% 90,88% 87,23% 79,45% 93,96% 87,91% 93,91%
Rörelsekapital/omsättning -374,46% -980,21% -35,57% -289,15% -214,09% -2 213,78% -3 122,86% -4 078,22% -1 209,93% -1 451,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,70% 59,25% 93,08% 87,54% 95,17% 90,99% 90,25% 79,13% 76,50% 59,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1,42% 14,29% 28,48% 9,62% 23,10% 22,83% 19,85% 8,48% 81,48% 85,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...