Visa allt om STD Energi AB
Visa allt om STD Energi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 1 698 3 305 2 987 2 902 2 836 2 984 2 676 2 093 3 321 3 074
Övrig omsättning 1 109 93 48 59 51 58 126 4 - -
Rörelseresultat (EBIT) 862 508 629 646 182 341 321 -78 180 61
Resultat efter finansnetto 854 496 621 621 155 306 284 -109 144 13
Årets resultat 504 385 481 475 118 219 227 -109 138 41
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 164 807 760 860 869 945 917 721 653 679
Omsättningstillgångar 811 1 345 1 313 910 759 729 685 761 1 541 1 222
Tillgångar 1 976 2 152 2 073 1 770 1 628 1 674 1 602 1 482 2 195 1 901
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 102 1 298 1 069 743 418 440 350 123 332 394
Obeskattade reserver 200 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 549 565 592 623 695 767 954 904 839 909
Kortfristiga skulder 125 288 412 404 515 467 298 455 1 024 551
Skulder och eget kapital 1 976 2 152 2 073 1 770 1 628 1 674 1 602 1 482 2 195 1 901
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 104 211 383 306 296 233 345 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 780 700 392 315 258 167 249 276 211
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 371 319 363 391 367 352 352 1 015 494
Utdelning till aktieägare 195 700 156 155 150 140 130 0 100 200
Omsättning 2 807 3 398 3 035 2 961 2 887 3 042 2 802 2 097 3 321 3 074
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 566 1 102 996 967 945 995 892 698 1 107 1 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 206 331 259 288 376 319 282 288 562 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 891 584 697 746 294 459 439 -5 279 312
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,62% 10,65% 2,93% 2,33% -4,96% 11,51% 27,85% -36,98% 8,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 43,67% 23,65% 30,97% 36,67% 11,49% 20,73% 20,16% -5,20% 8,75% 3,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,82% 15,40% 21,49% 22,36% 6,59% 11,63% 12,07% -3,68% 5,78% 2,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,52% 92,65% 90,32% 88,49% 87,91% 85,52% 78,44% 84,28% 84,34% 81,03%
Rörelsekapital/omsättning 40,40% 31,98% 30,16% 17,44% 8,60% 8,78% 14,46% 14,62% 15,57% 21,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,66% 60,32% 51,57% 41,98% 25,68% 26,28% 21,85% 8,30% 15,13% 22,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 648,80% 467,01% 318,69% 225,25% 147,38% 156,10% 225,50% 163,96% 148,93% 218,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...