Visa allt om Aktiebolaget Audic
Visa allt om Aktiebolaget Audic

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 401 546 106 444 302 294 477 956 563 1 333
Övrig omsättning - - - 36 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 379 -118 136 -24 27 75 196 115 59
Resultat efter finansnetto 137 379 -118 137 -23 28 74 185 98 51
Årets resultat 102 253 -90 90 -23 20 54 136 98 51
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 105 110 110 111 118 126 168 185 202
Omsättningstillgångar 673 567 125 231 124 143 247 496 621 480
Tillgångar 765 672 234 341 235 261 373 664 806 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 303 450 197 287 197 220 200 396 261 163
Obeskattade reserver 75 75 0 28 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 34 25 38 57 457 348
Kortfristiga skulder 387 146 37 26 4 16 135 210 88 171
Skulder och eget kapital 765 672 234 341 235 261 373 664 806 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 120 53 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 38 2 6 109 108
Utdelning till aktieägare 180 250 0 0 0 0 0 250 0 0
Omsättning 401 546 106 480 302 294 477 956 563 1 333
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 294 477 956 563 1 333
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 66 61 12 417 414
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 145 388 -109 144 -9 41 121 223 139 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -26,56% 415,09% -76,13% 47,02% 2,72% -38,36% -50,10% 69,80% -57,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,91% 56,40% -50,43% 40,18% -9,79% 10,73% 20,38% 29,67% 15,14% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,16% 69,41% -111,32% 30,86% -7,62% 9,52% 15,93% 20,61% 21,67% 4,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 97,26% 96,15% 2,83% 98,42% 77,81% 92,52% 60,59% 87,13% 76,02% 47,56%
Rörelsekapital/omsättning 71,32% 77,11% 83,02% 46,17% 39,74% 43,20% 23,48% 29,92% 94,67% 23,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,25% 75,67% 84,19% 90,57% 83,83% 84,29% 53,62% 59,64% 32,38% 23,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 173,90% 388,36% 337,84% 888,46% 3 100,00% 893,75% 182,96% 236,19% 362,50% 280,70%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...