Visa allt om Miljöplanering i Tumba Aktiebolag
Visa allt om Miljöplanering i Tumba Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 33 428 31 874 31 189 24 691 28 071 29 043 23 285 23 303 23 077 20 123
Övrig omsättning 842 885 738 414 362 1 363 284 765 242 436
Rörelseresultat (EBIT) 5 382 3 983 4 583 2 363 4 966 4 824 2 468 2 880 2 421 2 131
Resultat efter finansnetto 4 996 3 536 3 938 1 893 4 585 4 530 2 322 2 704 2 078 1 865
Årets resultat 6 847 2 755 24 3 728 3 556 3 543 2 802 2 487 1 509 1 315
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 189 19 729 17 907 16 829 15 930 16 223 13 149 13 075 14 361 12 752
Omsättningstillgångar 6 972 6 306 5 389 3 556 5 230 6 308 5 047 6 697 7 082 5 807
Tillgångar 26 161 26 035 23 297 20 385 21 161 22 532 18 196 19 772 21 443 18 560
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 425 3 278 523 4 199 4 051 3 995 3 212 2 897 1 918 1 725
Obeskattade reserver 2 671 6 471 6 471 2 571 5 571 5 989 6 225 7 725 8 428 8 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 329 10 107 10 344 4 943 7 366 9 532 5 697 6 324 8 321 5 825
Kortfristiga skulder 4 736 6 178 5 959 8 672 4 172 3 015 3 063 2 827 2 776 2 486
Skulder och eget kapital 26 161 26 035 23 297 20 385 21 161 22 532 18 196 19 772 21 443 18 560
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 647 512 450 425 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 8 245 8 792 7 789 8 186 7 971 6 651 5 964 5 776 5 682
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 007 3 020 2 820 2 789 3 011 2 516 2 044 2 386 2 418
Utdelning till aktieägare 7 000 2 700 0 3 700 3 580 3 500 2 800 2 487 1 508 1 316
Omsättning 34 270 32 759 31 927 25 105 28 433 30 406 23 569 24 068 23 319 20 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 22 23 24 22 25 25 23 21 21 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 519 1 386 1 300 1 122 1 123 1 162 1 012 1 110 1 099 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 515 517 482 439 465 421 403 409 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 260 8 219 8 590 5 536 7 939 7 665 5 172 5 599 5 290 4 738
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,88% 2,20% 26,32% -12,04% -3,35% 24,73% -0,08% 0,98% 14,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,59% 15,34% 19,70% 11,60% 23,52% 21,48% 13,57% 14,58% 11,37% 11,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,11% 12,53% 14,72% 9,57% 17,73% 16,66% 10,60% 12,37% 10,57% 10,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 21,08% 27,80% 24,97% 21,87% 19,32% 20,37% 18,30%
Rörelsekapital/omsättning 6,69% 0,40% -1,83% -20,72% 3,77% 11,34% 8,52% 16,61% 18,66% 16,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,35% 31,98% 23,91% 30,44% 38,55% 37,32% 42,87% 43,45% 37,24% 42,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,21% 102,07% 90,43% 41,01% 125,36% 209,22% 164,77% 236,89% 255,12% 233,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...