Visa allt om Leif Berggrens Åkeri AB
Visa allt om Leif Berggrens Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 736 705 1 924 1 956 1 753 1 371 2 495 2 274 2 357 852
Övrig omsättning - 15 3 - 72 44 - - - 19
Rörelseresultat (EBIT) 64 -53 16 202 67 28 -93 -213 -98 -200
Resultat efter finansnetto 45 -74 -2 176 43 -20 -146 -276 -183 -238
Årets resultat 45 -74 3 171 43 -20 -146 -276 -183 -238
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 25 34 0 60 170 455 628 803
Omsättningstillgångar 122 127 119 53 200 296 204 355 202 232
Tillgångar 122 127 145 87 200 356 374 810 830 1 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -123 -168 -94 -97 -268 -311 -641 -494 -217 -134
Obeskattade reserver 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 230 176 45 303 288 357 437 631 774
Kortfristiga skulder 44 65 62 133 165 379 657 868 416 394
Skulder och eget kapital 122 127 145 87 200 356 374 810 830 1 034
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 4 15 36 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 170 817 701 741 467 777 591 360 101
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 18 92 100 147 89 238 166 117 47
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 736 720 1 927 1 956 1 825 1 415 2 495 2 274 2 357 871
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 4 4 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 736 705 481 489 584 457 832 758 1 179 426
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 152 192 232 203 271 158 353 260 257 104
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 -53 24 209 67 118 1 -40 76 -139
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,40% -63,36% -1,64% 11,58% 27,86% -45,05% 9,72% -3,52% 176,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 52,46% -41,73% 11,03% 232,18% 33,50% 7,87% -24,87% -26,30% -11,81% -19,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,70% -7,52% 0,83% 10,33% 3,82% 2,04% -3,73% -9,37% -4,16% -23,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,49% 84,54% 96,26% 98,16% 84,43% 61,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,60% 8,79% 2,96% -4,09% 2,00% -6,05% -18,16% -22,56% -9,08% -19,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -100,82% -132,28% -64,83% -107,01% -134,00% -87,36% -171,39% -60,99% -26,14% -12,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,27% 195,38% 191,94% 39,85% 121,21% 78,10% 31,05% 40,90% 48,56% 58,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...