Visa allt om Marketech Aktiebolag
Visa allt om Marketech Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 491 340 1 008 101 344 479 97 467 1 759 1 441
Övrig omsättning 63 500 - - - 60 117 138 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 198 123 -529 -123 -12 363 -244 -369 338 773
Resultat efter finansnetto 143 -87 41 3 522 22 -9 -95 -736 1 347 780
Årets resultat -277 -87 24 3 522 22 -9 -66 -736 1 212 664
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 140 1 099 1 188 1 571 2 967 2 441 2 820 2 074 354 46
Omsättningstillgångar 2 096 2 102 3 148 5 429 186 665 190 1 327 1 934 1 088
Tillgångar 3 235 3 201 4 336 7 001 3 154 3 106 3 009 3 401 2 288 1 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 952 2 228 2 616 3 655 134 111 121 187 1 323 811
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 28 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 043 860 1 503 3 317 2 832 2 863 2 841 2 782 0 0
Kortfristiga skulder 240 112 217 28 188 132 48 404 936 322
Skulder och eget kapital 3 235 3 201 4 336 7 001 3 154 3 106 3 009 3 401 2 288 1 133
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 100 200 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 200 290 - 0 0 0 0 110 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 63 91 - 0 0 6 109 172 120
Utdelning till aktieägare 350 0 0 0 0 0 0 0 400 23
Omsättning 554 840 1 008 101 344 539 214 605 1 794 1 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 - 0 0 0 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 491 340 1 008 - - - - 467 880 1 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 330 290 381 - - - - 253 243 279
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 198 123 -524 -117 -5 371 -224 -346 358 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,41% -66,27% 898,02% -70,64% -28,18% 393,81% -79,23% -73,45% 22,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,18% 4,87% 9,06% 66,53% 0,70% 11,82% -2,49% -2,59% 117,18% 68,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 40,73% 45,88% 38,99% 4 611,88% 6,40% 76,62% -77,32% -18,84% 152,42% 54,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,70% 47,65% 98,71% 89,11% 50,00% 88,31% -61,86% 72,59% 87,78% 98,20%
Rörelsekapital/omsättning 378,00% 585,29% 290,77% 5 347,52% -0,58% 111,27% 146,39% 197,64% 56,74% 53,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,34% 69,60% 60,33% 52,21% 4,25% 3,57% 4,02% 6,11% 58,74% 71,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 850,83% 1 828,57% 1 425,81% 19 196,43% 70,21% 462,88% 283,33% 303,22% 206,62% 337,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...