Visa allt om Biltjänst i Stallarholmen Aktiebolag
Visa allt om Biltjänst i Stallarholmen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 710 4 654 4 593 4 722 4 445 3 984 4 036 3 857 3 570 2 872
Övrig omsättning 21 33 1 25 39 - - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 255 433 310 567 396 374 508 501 626 69
Resultat efter finansnetto 254 462 333 576 423 379 508 511 628 64
Årets resultat 195 435 383 316 336 306 370 291 334 44
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 33 17 39 90 121 128 136 26 2
Omsättningstillgångar 2 525 2 512 2 445 2 456 2 019 1 778 1 676 1 418 1 211 814
Tillgångar 2 582 2 545 2 462 2 495 2 108 1 898 1 804 1 554 1 237 816
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 919 1 935 1 775 1 543 1 227 1 160 982 732 591 357
Obeskattade reserver 145 145 245 403 258 299 343 344 244 84
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 518 465 441 550 624 439 480 479 402 376
Skulder och eget kapital 2 582 2 545 2 462 2 495 2 108 1 898 1 804 1 554 1 237 816
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 677 653 604 591 444 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 325 1 210 1 203 1 192 381 279 270 315 351 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 669 624 677 589 562 477 442 453 425 363
Utdelning till aktieägare 164 211 276 150 0 127 127 120 150 100
Omsättning 4 731 4 687 4 594 4 747 4 484 3 984 4 036 3 857 3 570 2 877
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 942 931 919 1 181 1 111 996 1 009 964 893 718
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 368 377 446 412 356 334 344 309 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 255 433 310 568 404 382 516 509 634 71
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,20% 1,33% -2,73% 6,23% 11,57% -1,29% 4,64% 8,04% 24,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,88% 18,15% 13,53% 23,09% 20,07% 20,02% 28,16% 32,88% 52,06% 9,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,41% 9,93% 7,25% 12,20% 9,52% 9,54% 12,59% 13,25% 18,04% 2,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,19% 59,28% 59,50% 59,21% 55,77% 57,71% 56,39% 59,27% 61,48% 51,78%
Rörelsekapital/omsättning 42,61% 43,98% 43,63% 40,36% 31,38% 33,61% 29,63% 24,35% 22,66% 15,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,70% 80,48% 79,86% 73,75% 67,23% 72,73% 68,45% 63,04% 61,98% 51,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 457,92% 514,19% 526,53% 430,91% 304,17% 382,92% 328,75% 274,11% 278,86% 194,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...