Visa allt om Cardells Begravningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 1 955 667 1 945 1 805 2 333 2 333 2 312 2 525 2 750 2 176 2 526
Övrig omsättning 6 1 1 23 1 1 - 86 - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 64 -209 153 37 43 78 398 -37 88
Resultat efter finansnetto 134 135 60 -211 151 35 38 81 387 -48 76
Årets resultat 129 60 -173 88 27 32 81 387 -48 76
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 94 94 94 94 94 94 98 111 121
Omsättningstillgångar 318 501 295 445 494 618 622 927 443 399
Tillgångar 412 595 389 540 588 712 717 1 025 555 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 286 257 196 369 381 455 423 442 55 153
Obeskattade reserver 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 49 19 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 290 174 133 207 258 294 583 500 367
Skulder och eget kapital 412 595 389 540 588 712 717 1 025 555 520
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 639 604 568 553
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 791 838 912 309 165 172 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 207 260 259 333 267 275 312
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 100 0 0 0 0 50
Omsättning 1 955 673 1 946 1 806 2 356 2 334 2 313 2 525 2 836 2 176 2 526
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 977 834 648 602 778 778 771 842 1 375 1 088 842
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 296 347 346 377 386 417 530 533 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 137 64 -209 153 37 43 82 411 -27 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 100 448,43% 7,76% -22,63% 0,00% 0,91% -8,44% -8,18% 26,38% -13,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,25% 10,76% -53,47% 28,33% 6,29% 6,04% 11,85% 38,93% -6,31% 16,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,01% 3,29% -11,52% 6,56% 1,59% 1,86% 3,37% 14,51% -1,61% 3,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,97% 68,53% 68,42% 67,85% 67,34% 68,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,01% 10,85% 6,70% 13,37% 12,30% 15,57% 12,99% 12,51% -2,62% 1,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,42% 43,19% 50,39% 73,82% 64,80% 63,90% 59,00% 43,12% 9,91% 29,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 250,39% 172,76% 169,54% 334,59% 238,65% 239,53% 211,56% 159,01% 88,60% 108,72%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...