Visa allt om Vormsele Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 13 626 12 434 14 970 16 787 14 003 13 675 12 232 8 752 8 552 6 432
Övrig omsättning 192 266 821 0 0 361 0 0 0 350
Rörelseresultat (EBIT) 672 151 -15 150 1 083 2 337 1 362 33 651 421
Resultat efter finansnetto 553 88 -65 99 1 022 2 269 1 455 17 838 470
Årets resultat 458 53 621 393 549 713 796 404 195 469
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 163 12 622 10 206 12 763 10 648 8 060 5 965 5 395 5 566 4 995
Omsättningstillgångar 2 953 4 473 2 769 4 287 5 294 4 999 3 357 2 142 2 323 1 703
Tillgångar 15 116 17 095 12 975 17 050 15 942 13 059 9 323 7 536 7 889 6 697
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 256 4 798 4 745 4 124 3 731 3 383 2 869 2 271 2 069 2 075
Obeskattade reserver 2 182 2 232 2 232 3 112 3 535 3 219 1 865 1 432 1 968 1 399
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 835 6 654 1 751 4 818 4 858 2 899 1 676 1 254 1 267 1 178
Kortfristiga skulder 3 844 3 411 4 247 4 996 3 818 3 559 2 913 2 577 2 585 2 047
Skulder och eget kapital 15 116 17 095 12 975 17 050 15 942 13 059 9 323 7 536 7 889 6 697
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 501 450 426
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 3 683 3 413 3 179 2 005 1 690 1 319
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 395 1 270 1 153 953 856 698
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 200 200 200 200
Omsättning 13 818 12 700 15 791 16 787 14 003 14 036 12 232 8 752 8 552 6 782
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 10 9 8 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 947 1 776 2 139 1 679 1 556 1 709 2 039 1 459 1 425 1 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 777 886 701 586 594 734 581 507 502
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 910 2 214 3 171 2 856 3 405 3 904 3 241 1 129 2 209 1 657
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,59% -16,94% -10,82% 19,88% 2,40% 11,80% 39,76% 2,34% 32,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,45% 0,88% 0,29% 1,19% 7,03% 18,06% 16,87% 1,27% 12,17% 8,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,93% 1,21% 0,25% 1,21% 8,01% 17,25% 12,86% 1,10% 11,23% 8,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,69% 72,45% 69,31% 70,94% 73,53% 70,60% 70,18% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,54% 8,54% -9,87% -4,22% 10,54% 10,53% 3,63% -4,97% -3,06% -5,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,03% 38,25% 49,99% 38,42% 40,70% 45,13% 46,38% 44,14% 44,61% 46,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 76,82% 131,13% 65,20% 85,81% 138,66% 140,46% 115,24% 83,12% 89,86% 83,19%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...